Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu.

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad.

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding.

De stichting Natuurstad beheert acht kinderboerderijen en verschillende educatieve tuinen in de stad. Natuurstad verzorgt educatieve natuurlessen en schooltuinieren voor meer dan 90% van de basisscholen. De locaties zijn vanaf begin 2021 voor een bepaalde periode (gedeeltelijk) dicht gebleven op grond van de coronamaatregelen. Er zijn wel online lessen uitgevoerd voor de basisscholen. De overige aanbieders van NME-activiteiten hebben ook gevolgen ondervonden van de coronamaatregelen. Locaties als de natuurspeeltuin Speeldernis en Diergaarde Blijdorp zijn vanaf begin 2021 voor een bepaalde periode (gedeeltelijk) dicht gebleven. Voor de realisatie van een dierenasiel in Rotterdam zijn in samenwerking met partners slagen gemaakt met de gewenste invulling hiervan. De overeenkomst dierenopvang over de uitvoering van de wettelijke taak liep 1 januari 2021 af, maar de nieuwe overeenkomst kon nog niet worden afgerond omdat planvorming van het dierenasiel nog niet afgerond was. Er is daarom met een overbruggingsovereenkomst gezorgd voor de continuïteit voor de uitvoering van onze wettelijke taak. Er is en start gemaakt met het opstellen van een nieuwe visie op natuur- en milieueducatie. De ontwikkelingen van de afgelopen periode, de landelijke ontwikkelingen en de opgedane ervaringen worden gebruikt om de uitgangspunten voor de komende jaren te formuleren in een nieuwe Visie Natuureducatie 2022+. Voor het opstellen van de visie zijn de eerste gesprekken met uitvoeringsorganisaties, landelijke en lokale experts en gemeentelijke collega’s gevoerd.

In 2020 zijn Groenmakelaar (GM) en Groenloket (GL) gestart. In 2021 zijn we bezig verder te werken aan in- en externe bekendheid.

In juli 2020 is de notitie “Speeltuinen, een stap naar de toekomst” vastgesteld. De notitie bevat een visie en actieprogramma voor vitale en toekomstbestendige speeltuinverenigingen. Deze notitie wordt in het eerste halfjaar 2021 uitgewerkt in een Uitvoeringsplan. Belangrijke onderdelen hierin zijn het stimuleren van de vernieuwing van speeltuinen in de richting van ruimere openstelling en intensiever en multifunctioneel gebruik. Voor de niet-vitale speeltuinen wordt een goede oplossing voor de toekomst gezocht. De speeltuinen zijn op grond van de coronamaatregelen vanaf begin 2021 enkele weken gesloten geweest. Na de versoepelingen van de maatregelen zijn de speeltuinen weer opengegaan, in eerste instantie alleen voor het buiten spelen.

Een concept Uitvoeringsprogramma Speeltuinverenigingen is in juli 2021 voor advies aan de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités gestuurd en ook aan de speeltuinen gestuurd met het aanbod van een gesprek over het programma. Het bijgestelde Uitvoeringsprogramma wordt in oktober 2021 vastgesteld en aan de raad gestuurd.

Alle 32 Rotterdamse scoutingverenigingen zijn beperkt open geweest, voor zover de coronamaatregelen dit toelieten. Scoutingverenigingen hebben door de coronabeperkingen inkomsten misgelopen. Activiteiten voor kinderen (onder de 18 jaar) konden buiten georganiseerd worden. Activiteiten voor oudere leden en/of die binnen plaats vonden konden niet doorgaan. Organiseren (online) scoutingcafé door Rotterdam Sportsupport.

Ontwikkelingen 2022-2025

De verzelfstandiging van de uitvoerende activiteiten op het gebied van de Natuur- en Milieueducatie naar de stichting Natuurstad Rotterdam vormt aanleiding voor een actualisering en vernieuwing van het beleid op het gebied van de Natuur- en Milieueducatie. De toekomstige richting van het beleid wordt vastgelegd in een visie met een uitvoeringsprogramma. Voor het actualiseren van het beleid gebruiken we de beschikbare data uit onderzoek en betrekken we de relevante partijen op stedelijk- en op wijkniveau. De voorbereidingen om te komen tot de realisatie van een dierenasiel zijn in gang gezet. De uitkomsten hiervan bepalen het vervolg van het project.

• Investeren in een sterk team ambtenaren achter de Groenmakelaar, waarin clusters en programma’s vertegenwoordigd zijn. Dit team zorgt ervoor dat tijdig het juiste antwoord op groene vragen wordt gegeven. Er wordt (in pilots) waar mogelijk wijkgericht en opgavegericht gewerkt, ook wordt er nauw samengewerkt met het initiatieventeam/loket.

• De Groenmakelaar in- en extern verder onder de aandacht brengen

De doelstellingen van de notitie “Speeltuinen, een stap naar de toekomst” van 2020 worden op basis van een uitvoeringsprogramma de komende jaren verder uitgewerkt. Dit in overleg met de speeltuinen, BSW, gebiedscommissies en de wijkraden. Wij stimuleren de vernieuwing van speeltuinen tot vitale en toekomstbestendige speeltuinen. Dit betekent een ruimere openstelling en meer openbaar toegankelijk en een intensiever gebruik als multifunctionele sport- en speelplek. Wij zorgen bij de afbouw van Duimdrop op de kwetsbare pleinen voor een goede start van het kinderwerk binnen welzijn per 1 april 2022.

Wij stimuleren de Rotterdamse scouting naar vitale en toekomstbestendige verenigingen met de inzet van een groepscoach en verenigingsconsulent. De ervaring leert dat bij de meeste scoutinggroepen ondersteuning/ coaching op maat betere resultaten heeft dan het aanbieden van standaard tools of hulp. De groepscoach en verenigingsconsulent beschikt over de vaardigheden om deze ondersteuning op maat aan te bieden. Niet alleen de gebieden waarop ondersteuning gewenst is maar ook het tempo en volgorde van maatwerk. Zo heeft en houdt de groep de regie over de eigen ontwikkeling en het eigen leerproces.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Aantal vitale speeltuinen Streefwaarde   26 39 52 52 52
Realisatie 26 36        
Vitaliteit scouting Streefwaarde   PM 32 32 32 32
Realisatie            
 

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NMERealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves2.1742.3522.2822.2822.2822.282

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.174 2.352 2.282 2.282 2.282 2.282
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves18.76019.66418.30618.29618.29618.296

Apparaatslasten 753 820 837 837 837 837
Inhuur 42 150 153 153 153 153
Overige apparaatslasten 31 14 14 14 14 14
Personeel 679 656 669 669 669 669
Intern resultaat 1.312 892 917 917 917 917
Intern resultaat 1.312 892 917 917 917 917
Programmalasten 16.695 17.952 16.551 16.541 16.541 16.541
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.616 2.109 1.482 1.466 1.466 1.466
Overige programmalasten 720 931 1.035 1.035 1.035 1.035
Subsidies en inkomensoverdrachten 14.360 14.912 14.033 14.040 14.040 14.040
Saldo voor vpb en reserveringen -16.586 -17.312 -16.023 -16.013 -16.013 -16.013
Saldo voor reserveringen -16.586 -17.312 -16.023 -16.013 -16.013 -16.013
Reserves824930000

Onttrekking reserves 82 493 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -16.504 -16.819 -16.023 -16.013 -16.013 -16.013

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NMEBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -16.833 -15.661 -15.668 -15.668 -15.668
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 14 -363 -345 -345 -345
Koers van de stad: Een mooie nieuwe en groene accommodatie voor De Houtsnip Intensiveringen 0 -23 0 0 0
Concernbrede opgave Integriteit Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 2 1 1 1
Concernbrede opgave Wob Ramingsbijstellingen vermijdbaar 1 2 2 2 2
Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT) Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 3 0 0 0
Wijk aan Zet Ramingsbijstellingen vermijdbaar 2 5 5 5 5
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 12 -352 -352 -352 -352
Begroting na wijzigingen -16.819 -16.023 -16.013 -16.013 -16.013

Toelichting financiële bijstellingen

Koers van de stad: Een mooie nieuwe en groene accommodatie voor De Houtsnip                

Financiële impuls in 2022 vanwege een mooie nieuwe en groene accommodatie voor De Houtsnip in het kader van Koers van de Stad op initiatief van de fractie Partij voor de Dieren. (- €23)

Concernbrede opgave Integriteit

Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

Concernbrede opgave Wob

Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT)

Vanaf 2022 wordt het huidige financiële administratiesysteem vervangen. Omdat wordt overgestapt naar een cloudapplicatie, kunnen deze kosten beperkt worden geactiveerd. Dit zorgt voor een (incidentele) dekkingsopgave van € 8,7 mln.
De opgave wordt enerzijds ingevuld door een aantal meevallers/onderbestedingen in 2021. Het restant van ca € 2 mln wordt (voor)gefinancierd door bijdragen vanuit het hele concern. 

Wijk aan Zet

Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.

Technische Wijzigingen

In het taakveld Natuur en Milieu educatie zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijziging is:

Indexering 2022 en verder. De budgetten zijn vanaf het jaar 2022 geactualiseerd naar het prijspeil 2022. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen. (- € 351)

Omschrijving taakveld

Op het gebied van natuur en milieu draagt het college bij aan het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl met behulp van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie. Inzet van het college is ook een goed aanbod aan recreatieve voorzieningen zoals speeltuinen en scouting in stand te houden met een goede spreiding over de wijken. In dit kader exploiteert de gemeente het recreatieoord in Hoek van Holland.