Algemene middelen

Algemene dekkingsmiddelen levert een bijdrage aan de manier waarop het college werkt aan structureel houdbare gemeentefinanciën.

TAAKVELD 1

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Tot het taakveld Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds.

TAAKVELD 2

Belastingen overig

Dit taakveld bevat de roerendezaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting.

TAAKVELD 3

Economische promotie - Opbrengsten logiesbelasting

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep.

TAAKVELD 4

Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen

Binnen het taakveld Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen geeft de gemeente invulling aan een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief.

TAAKVELD 5

OZB niet-woningen

Dit taakveld bevat de onroerendezaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen.

TAAKVELD 6

OZB woningen

Dit taakveld bevat de onroerendezaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen.

TAAKVELD 7

Treasury

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente voor de treasuryfunctie en het beheer van deelnemingen en van verbonden partijen.

TAAKVELD 8

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Op dit taakveld boekt de gemeente de raming van het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last.

BBV-indicatoren

BBV-indicator  Bron
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Realisatie 2020 €689,58 COELO
Prognose 2021 € 706,71
Prognose 2022 € 725,47
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Realisatie 2020 €774,48 COELO
Prognose 2021 € 793,01
Prognose 2022 € 813,37
Gemiddelde WOZ waarde woningen 2020 Nederland € 270.000 CBS
Rotterdam € 222.000

Toelichting BBV-indicatoren

Bij de begrotingsstukken 2022 worden ook de belastingstukken 2022 de raad ter besluitvorming voorgelegd. Deze belastingstukken bevatten voorstellen voor de gemeentelijke tarieven in 2022. Daaruit zal duidelijk worden wat dit betekent voor de ontwikkeling in de gemeentelijke woonlasten voor eenpersoons, tweepersoons en meer persoonshuishoudens.
 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat er bij programmabegrotingen een programmaplan hoort dat naast de verschillende programmakosten een overzicht bevat van de kosten voor overhead, het bedrag voor te betalen vennootschapsbelasting, het bedrag voor onvoorzien en een overzicht van algemene dekkingsmiddelen.
Het programma Overhead bevat een overzicht van de kosten voor overhead, de te betalen vennootschapsbelasting wordt verantwoord op het taakveld Vennootschapsbelasting en het bedrag onvoorzien op het taakveld Overige baten en lasten – Beheer algemene middelen. De algemene dekkingsmiddelen onderscheiden zich van de andere dekkingsmiddelen doordat de gemeente deze middelen vrij kan aanwenden.

In het overzicht van baten en lasten omvat de volgende algemene dekkingsmiddelen.

Algemene dekkingsmiddelenJaarrekening 2020Begroting 2021 (*)Begroting 2022
Lokale heffingen 378.465 378.287 401.917
Algemene uitkeringen gemeentefonds 1.837.486 1.898.206 1.914.478
Dividend 116.896 87.357 87.275
Saldo financieringsfunctie -14.502 -12.045 -17.262
Totaal 2.318.345 2.351.805 2.386.408
(*) Stand na Eerste Herziening 2021    

Lokale heffingen

Tot de algemene dekkingsmiddelen worden om te beginnen de baten uit heffingen van de algemene belastingen gerekend. Anders dan bij bestemmingsheffingen is de besteding van de baten uit heffing van deze algemene belastingen niet gebonden. Tot de algemene belastingen behoren de onroerendzaakbelasting (OZB), de algemene parkeerbelasting, de logiesbelasting en de reclame- en precariobelasting. Dit is exclusief de baten uit de bestemmingsheffingen, zoals de afval- en rioolheffing, bedrijfsreinigingsrecht en de leges omgevingsvergunningen. In onderstaande tabel zijn betreffende baten opgenomen.

Lokale heffingenJaarrekening 2020 Begroting 2021*Begroting 2022Programma
Onroerend zaakbelasting** 266.721 260.855 271.450 Algemene middelen
Algemene parkeerbelasting 82.086 84.656 107.995 Verkeer en Vervoer
Logiesbelasting 3.822 7.316 10.741 Algemene middelen
Reclame- en precariobelasting 25.836 25.460 11.731 Algemene middelen
Totaal 378.465 378.287 401.917  
(*) Stand na Eerste Herziening 2021
(**) inclusief intragemeentelijke aanslagen OZB

Algemene uitkeringen gemeentefonds
Vervolgens worden de algemene uitkeringen uit het Gemeentefonds tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. Dit betreft het totaal van de verschillende soorten uitkeringen uit het gemeentefonds: de integratie-uitkeringen (waaronder het Sociaal Domein), de decentralisatie-uitkeringen en de algemene uitkeringen. Deze baten worden verantwoord op het programma Algemene middelen en op het taakveld Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds.

 

Dividend
De dividenden die de gemeente van deelnemingen ontvangt, behoren eveneens tot de algemene dekkingsmiddelen. Deze dividenden worden verantwoord op de programma's Algemene middelen, Overhead en Bestuur en dienstverlening.

Dividend

Jaarrekening  2020

Begroting 2021 (*)Begroting 2022Programma
Bank Nederlandse Gemeenten NV 408 500 500 Algemene middelen
BV Gemeenschappelijk bezit Evides 7.592 5.486 5.486 Algemene middelen
Eneco Holding NV 21.548 0 0 Algemene middelen
Stedin Holding NV 16.476 2.500 2.700 Algemene middelen
Havenbedrijf Rotterdam NV 69.741 78.721 78.389 Algemene middelen
Royal Schiphol NV 0 0 50 Algemene middelen
Sportbedrijf 152 150 150 Algemene middelen
RET 0 0 0 Algemene middelen
Multidiensten 0 0 0 Bestuur en dienstverlening
Multi Employment Rotterdam BV (MER) 0 0 0 Overhead
SSC Flex 978 0 0 Overhead
Totaal 116.896 87.357 87.275  
(*) Stand na Eerste Herziening 2021

Saldo financieringsfunctie
Ten slotte wordt het saldo van de financieringsfunctie tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. Dit saldo betreft het saldo van de betaalde rente over de leningen, rekening-courant en de ontvangen rente over uitzettingen. De baten worden verantwoord binnen de betreffende programma’s, met name Algemene middelen en Maatschappelijke ondersteuning.

Saldo financieringsfunctieJaarrekening 2020Begroting 2021 (*)Begroting 2022
Baten 8.897 6.542 3.045
Lasten 23.398 18.587 20.105
Saldo -14.502 -12.045 -17.060
(*) Stand na Eerste Herziening 2021    

Overzicht baten en lasten

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Algemene middelenRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves3.558.5982.331.5452.305.0372.249.7552.261.7092.254.716

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.837.534 1.925.255 1.914.478 1.844.078 1.855.075 1.850.371
Belastingen 270.727 272.633 282.307 284.343 286.155 286.155
Dividenden 115.918 92.425 85.699 99.237 98.801 96.867
Financieringsbaten 1.299.291 5.936 2.805 2.354 1.942 1.587
Overige opbrengsten derden 34.930 35.342 19.794 19.789 19.783 19.782
Overige baten 197 -47 -47 -47 -47 -47
Lasten exclusief reserves52.728-15.563-13.183-5.3083.1334.587

Apparaatslasten 15.722 17.883 17.357 16.955 16.955 16.955
Inhuur 777 1.723 506 506 506 506
Overige apparaatslasten 601 829 578 578 578 578
Personeel 14.343 15.331 16.273 15.871 15.871 15.871
Intern resultaat -13.354 -14.218 -14.750 -14.271 -14.271 -14.271
Intern resultaat -13.354 -14.218 -14.750 -14.271 -14.271 -14.271
Programmalasten 50.360 -19.228 -15.790 -7.992 449 1.904
Financieringslasten 22.839 17.119 20.105 28.207 32.817 35.298
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.086 6.742 5.336 9.694 16.452 16.706
Kapitaallasten -51.273 -49.651 -47.821 -52.483 -55.410 -56.690
Overige programmalasten 70.805 6.563 6.590 6.590 6.590 6.590
Subsidies en inkomensoverdrachten 3.903 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 3.505.870 2.347.108 2.318.219 2.255.063 2.258.576 2.250.128
Vennootschapsbelasting1.704800800800800800

Saldo voor reserveringen 3.504.166 2.346.308 2.317.419 2.254.263 2.257.776 2.249.328
Reserves-1.276.865-61.88861.704-57.620-105.511-92.303

Onttrekking reserves 80.616 25.227 146.653 39.464 23.623 25.533
Toevoeging reserves 1.424.670 90.465 84.949 97.085 129.134 117.836
Vrijval reserves 67.190 3.350 0 0 0 0
Saldo 2.227.301 2.284.420 2.379.124 2.196.643 2.152.265 2.157.026

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De baten bestaan uit de belastingopbrengsten, bijdrage rijk en medeoverheden (o.a. het gemeentefonds), dividenden en financieringsbaten over verstrekte leningen en garanties.

Lasten
De apparaatslasten zijn voornamelijk uitgaven voor de uitvoering van het proces belastingheffing.
De twee grootste posten onder de programmalasten bestaan uit de financieringslasten over extern aangetrokken geldleningen en de kapitaallasten waaronder de interne verrekening van de omslagrente plaatsvindt. Verder zijn de belangrijkste posten onder ‘overige programmalasten’ de ingeschatte risico's voor verstrekte leningen en garanties en concernbrede stelposten. De concernbrede stelposten zijn bedoeld om de nog over de programma’s te verdelen taakstellingen en trendcorrecties op te vangen.

Reserves
De reserves die onder het programma Algemene middelen zijn opgenomen, zijn een aantal concernbrede reserves. Het gaat hoofdzakelijk om de Algemene reserve, de Kredietrisicoreserve, de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM), en de Bestemmingsreserves Taakmutaties.

Meerjarig verloop
Ten opzichte van 2021 laten de totale baten een meerjarig dalend beeld zien. De daling van de baten komt hoofdzakelijk door lagere verwachte rijksmiddelen, het van rijkswege afschaffen van de heffing precariobelasting op nutsnetwerken, lagere financieringsbaten uit verstrekte leningen en garanties. De totale lasten laten meerjarig een stijging zien. Dit komt hoofdzakelijk door toename van de investeringen met circa € 1 mld die leidt tot hogere financieringsbehoefte en daarmee stijgende rentelasten op langlopende leningen.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Algemene middelen-21.821144.10565.96355.00153.597
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 27.049 1% 69.389 4% 2.137 0% 3.660 0% 1.384 0%
Belastingen overig 3.514 10% 402 2% 480 2% 470 2% 470 2%
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting -1.694 24% 168 2% 213 2% 244 2% 244 2%
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -60.392 158% 70.647 277% 53.157 63% 48.066 36% 53.827 43%
OZB niet-woningen 5.422 3% 8.193 4% 8.352 4% 8.353 4% 8.353 4%
OZB woningen -384 1% 1.746 3% 1.852 3% 1.852 3% 1.852 3%
Treasury 4.663 6% -6.440 7% -227 0% -7.643 8% -12.532 13%
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 27.049 1% 69.389 4% 2.137 0% 3.660 0% 1.384 0%
Belastingen overig 3.514 10% 402 2% 480 2% 470 2% 470 2%
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting -1.694 24% 168 2% 213 2% 244 2% 244 2%
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -60.392 158% 70.647 277% 53.157 63% 48.066 36% 53.827 43%
OZB niet-woningen 5.422 3% 8.193 4% 8.352 4% 8.353 4% 8.353 4%
OZB woningen -384 1% 1.746 3% 1.852 3% 1.852 3% 1.852 3%
Treasury 4.663 6% -6.440 7% -227 0% -7.643 8% -12.532 13%
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Omschrijving programma

Het programma Algemene middelen levert een bijdrage aan de manier waarop het college werkt aan structureel houdbare gemeentefinanciën. Dit programma gaat  in op de volgende zaken:

 • een sluitende begroting en meerjarenraming
 • een gedegen beheer van deelnemingen en verbonden partijen
 • een weerstandsvermogen van minimaal 1,0, waarbij het weerstandsvermogen is geënt op de financiële risico’s
 • een stabiel beleid voor de gemeentelijke woonlasten en algemene belastingen
 • een gedegen treasury-functie en financieringsbeleid
 • zorgen voor voldoende en gedegen financiële ruimte om investeringen mogelijk te maken, om samen met andere partijen te kunnen werken aan de toekomst van de stad

Het programma Algemene middelen omvat:

 • de uitkeringen uit het gemeentefonds
 • de opbrengsten van de algemene belastingen
 • de opbrengsten uit deelnemingen
 • het treasury-resultaat
 • concernbrede bestemmingsreserves
 • concernbrede stelposten
 • te betalen bedragen vennootschapsbelasting
 • de post onvoorzien

Het programma Algemene middelen is, anders dan de overige programma's van deze begroting, relatief beleidsarm te noemen en wijkt in opzet en inhoud hiervan af. In de paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing en Financiële kengetallen zijn de inhoudelijke doelstellingen, indicatoren en kengetallen opgenomen.

Voor het programma Algemene middelen gelden de volgende indicatoren en kengetallen:

 • gemeentelijke woonlasten (één- en meerpersoonshuishouden)
 • gemiddelde WOZ-waarde woningen
 • weerstandsvermogen
 • structurele exploitatieruimte
 • solvabiliteitsrisico
 • EMU-saldo (vorderingensaldo)
 • kasgeldlimitet
 • renterisiconorm
 • netto schuldquote