Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen.

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau.

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking.

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen.

Het uitvoeringsprogramma IHP-Sport 2021-2025 is opgesteld. Binnen dit programma wordt verder uitvoering gegeven aan de al lopende 1e tranche en wordt dit jaar gestart met de uitvoering van de 2e tranche. Het in 2017 gestarte pakket aan investerings-maatregelen in sportaccommodaties loopt op enkele onderdelen door in 2021. Er zijn gedurende het jaar opleveringen te verwachten aan de Oldegaarde (Honkbal op Zuid), Smeetslandseweg (LMO/Zwervers), Schulpweg (FC Pretoria en Egelantier Boys) en Noorderbocht (rvv Blijdorp).

Via de 1/3 regeling heeft de gemeente gedurende 2021 ruim €400 .000,- aan subsidie beschikbaar voor sportverenigingen (en scouting en speeltuinverenigingen) en aanvullende leningen beschikbaar om te investeren in de eigen opstallen. De regeling is overvraagd (zestien subsidieaanvragen) en wordt dus volledig benut door verenigingen om eigen opstallen een kwaliteitsimpuls te geven.

Naar aanleiding van de motie 20bb011105 (bij behandeling IHP-Sport 2020-2030) ‘sport toegankelijk voor iedereen’ hebben wij Mulier Instituut opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de wensen, behoeftes en belemmeringen van mensen met een beperking om te kunnen sporten en bewegen in Rotterdam. Zij analyseren wat voor soort sportaccommodatie hierbij aansluit (centrale locatie, decentrale locatie binnen de huidige accommodaties, hybride vorm of overige vorm) en voor welk van de opties is een vervolgonderzoek nodig voor het verder uitwerken van fysieke en financiële consequenties. Hierbij wordt ook onderzocht of de huidige beleidsregel ‘“Basiseisen toegankelijkheid gemeentelijke binnensportaccommodaties’ (2014) nog passend is.

Vanwege corona zijn de sportvoorzieningen beperkt geopend geweest: sommigen zijn in het eerste half jaar van 2021 gesloten (binnensport); anderen waren alleen beperkt geopend. Dit betekent dat er in 2021 een terugval in bezetting zal zijn en er zeker geen hogere bezetting kan worden gerealiseerd. Desalniettemin is er via het Sportbedrijf Rotterdam in 2021 verder gewerkt aan de voorwaarden die intensiever en diverser gebruik mogelijk maken, zeker als de openstelling wel weer volledig is:

Binnensport: hier zijn verschillende zaken uitgevoerd, zoals de vernieuwing van de gymzaal door aanleg sportvloer en sportwanden volgens het Athletic Skills Model, de voorbereiding van de uitrol plan van aanpak verhoging bezetting gymzalen en specifieke sporttechnische toevoegingen om sportaanbieders op locatie beter te bedienen, nieuwe klanten aan te boren of aanbod uit te breiden.

Buitensport: hier zijn verschillende zaken uitgevoerd, zoals het werken aan verandering huurvoorwaarden zodat intensiever gebruik/verhuur makkelijker wordt bij sportverenigingen, en in het kader van de gebiedsontwikkeling Alexander tot Zuidplein visieontwikkeling voor het ‘Sportcomplex van de Toekomst’ met als doel intensief gebruik.

De regeling energiebesparende maatregelen is uitgebreid met een bijdrage uit het IFR (investeringsfonds). Het subsidieplafond is inmiddels bereikt met een zestal subsidieaanvragen. Daarnaast is de 1/3 regeling door negen verenigingen benut voor het verduurzamen van de accommodatie. Rotterdam Sportsupport is in 2021 met 12 sportverenigingen gestart met het project ‘Reduceren gebruik van plastic binnen verenigingen’. Het reduceren van plastic bij sportverenigingen draagt bij aan minder plastic gebruik en meer bewustzijn bij de (jeugd)leden van sportverenigingen. Daarnaast ontstaat door de single-use plastics regeling (SUP-richtlijn) of wel het (gedeeltelijk) verbod op plastic in de horeca in 2021 en de invoering van statiegeld op (kleine) petflessen per 3 juli 2021 er een moment voor verenigingen om hiermee aan de slag te moeten gaan. Voor de ontwikkeling van de sportaccommodatie Huis op Zuid zijn er extra duurzame maatregelen getroffen boven op de BENG-eisen. Dit betreft de ambitie van gemeente Rotterdam en Huis op Zuid als voorbeeldproject en een leerproces hoe deze ambitie bekostigd kan worden. Het uitvoeringsplan van het IHP 2020-2030, inclusief inzicht in verduurzamingsmogelijkheden, is momenteel in ontwikkeling. Naar verwachting is dit plan in september van dit jaar gereed.

 

 
 

Ontwikkelingen 2022-2025

In 2020 is een Integraal Huisvestingsplan Sport vastgesteld, dat voor de periode 2020-2030 aangeeft welke inspanningen de komende tien jaar nodig zijn om kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen te behouden en te realiseren. In dit huisvestingsplan is zowel aandacht voor zwembaden, binnensport (sportzalen en -hallen) als voor de veldsportcomplexen en de opstallen (kantines en kleedkamers). Uitvoering geschiedt op basis van meerjarige uitvoeringsplannen, waarvan in 2021 de eerste is vastgesteld. Bij de totstandkoming van het IHP Sport is geconstateerd dat het voor sportclubs een grote uitdaging is om hun opstallen op kwalitatief voldoende niveau te houden. De gemeente investeert daarom in de komende jaren, onder voorwaarden, in vervanging van deze opstallen, waarbij de vereniging niet langer eigenaar maar huurder zal zijn. Daarnaast is de 1/3 regeling voor sportverenigingen dusdanig uitgebreid dat hiermee ook meer grootschalige renovaties dan wel nieuwbouw mogelijk worden.

Bij de totstandkoming van het IHP Sport is (opnieuw) geconstateerd dat het op kwalitatief voldoende niveau houden van de verenigingsopstallen een uitdaging is voor de clubs. Nadat eerder (2017 en 2018) een regeling beschikbaar is gesteld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud, zet het IHP Sport in op een meer structurele oplossing.

De ontwikkelingen voor 2022-2025 zijn afhankelijk van de uitkomsten van het behoefteonderzoek van Mulier en het eventuele vervolgonderzoek voor het verder uitwerken van fysieke en financiële consequenties.

• Inzet op optimalisatie bezettingsgraad voor zowel binnen- als buitensport door innovatie en vernieuwing, sporttechnische inventaris die beter aansluit op de behoefte en inspeelt op trends en ontwikkelingen in de sport.
• Sturen op hogere bezetting van sportvelden, met name in daluren.
• Kansen voor esports bij verenigingen verkennen en bij effectiviteit uitrollen.
• Inzetten op intensief gebruik van de velden (en clubgebouwen middels het IHP Sport) door sportverenigingen.
• Modernisering inrichting gymzalen om nieuwe doelgroepen aan te trekken en vergroten marketing en promotie.
Bij vernieuwing en/of renovatie van gemeentelijke (sport)voorzieningen is er te allen tijde aandacht voor verduurzaming. De ontwikkelingen ten aanzien van duurzaamheid krijgen in de komende jaren toenemende aandacht. Hierbij sluiten (en vullen) we aan op Duurzaam010.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. Streefwaarde 24% 24% 25% 26% 26%  
Realisatie 24% 26%        
Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen* Streefwaarde 46% 46% 48% 48% 48%  
Realisatie 46% 49%        
Bezettingspercentage buitensportvelden** Streefwaarde N.v.t.          
Realisatie            
* Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol.
** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is*

Streefwaarde


Realisatie

nvt nvt nvt 92% nvt nvt
Klanttevredenheid sportvoorzieningen**              
Gymzalen Streefwaarde 6,3 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 6,4          
Sporthallen Streefwaarde 6,9 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,1          
Zwembaden Streefwaarde 7,5 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,7 (Sportbedrijf)          
Buitensport Streefwaarde 6,3 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,5          
Aantal bezoeken zwembaden*** Streefwaarde 2,1 mln 2,2 mln 2,2 mln 2,3 mln 2,3 mln 2,3 mln
Realisatie 1,97 mln 1,97mln        
Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheidsmaatregel is toegepast**** Streefwaarde N.v.t. PM PM PM PM PM
Realisatie            
* Het gaat hierbij om  86 verenigingsopstallen waarvoor in 2015-2017 een schouw is uitgevoerd en die op basis hiervan in aanmerking zijn komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er is dus geen realisatiecijfer over 2018. Per 2021  volgt een vervolgmeting van de opstallen die in economisch eigendom zijn van de verenigingen.
** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerstvolgende meting is in 2021. Streefwaarden klanttevredenheid 2021 worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedrijf.
*** Uit het beleidskader Zwemmen. De bezoekaantallen van zwembaden kunnen negatief worden beïnvloed door maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID-19
**** Definiëring en nulmeting wordt opgesteld in het kader van het plan van aanpak “duurzame sportaccommodaties”, onderdeel van het totale beleid rond duurzaamheid. Realisatiecijfers worden begin 2020 geleverd.

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten SportaccommodatiesRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves5284.132459459459459

Bijdragen rijk en medeoverheden 17 3.900 0 0 0 0
Financieringsbaten 338 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 173 232 459 459 459 459
Lasten exclusief reserves59.92459.48856.83357.38257.95257.208

Apparaatslasten 471 1.026 1.116 693 693 693
Inhuur 54 29 37 37 37 37
Overige apparaatslasten 1 34 -26 16 16 16
Personeel 417 962 1.105 641 641 641
Intern resultaat -2.266 3.607 3.748 3.748 3.748 3.748
Intern resultaat -2.266 3.607 3.748 3.748 3.748 3.748
Programmalasten 61.718 54.855 51.970 52.941 53.511 52.766
Financieringslasten 574 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.336 1.778 1.682 2.737 3.318 2.588
Kapitaallasten 508 481 290 204 193 178
Overige programmalasten 16 7 7 7 7 7
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 59.284 52.589 49.990 49.993 49.993 49.993
Saldo voor vpb en reserveringen -59.396 -55.356 -56.375 -56.924 -57.493 -56.749
Saldo voor reserveringen -59.396 -55.356 -56.375 -56.924 -57.493 -56.749
Reserves362284299199199199

Onttrekking reserves 5.107 349 299 199 199 199
Toevoeging reserves 5.345 65 0 0 0 0
Vrijval reserves 600 0 0 0 0 0
Saldo -59.034 -55.072 -56.076 -56.725 -57.294 -56.550

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen SportaccommodatiesBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -54.577 -53.997 -55.023 -55.577 -54.852
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -495 -2.078 -1.701 -1.717 -1.698
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 2 0 0 0 0
vrijval extra middelen eenderde regeling Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 500 0 0 0 0
Concernbrede opgave Integriteit Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 8 4 4 4
Concernbrede opgave Wob Ramingsbijstellingen vermijdbaar 2 6 8 8 8
Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT) Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 13 0 0 0
Wijk aan Zet Ramingsbijstellingen vermijdbaar 7 19 23 23 23
Rotterdamse Investeringsmotor - Sportaccommodaties intensivering Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -1.006 -2.126 -1.735 -1.751 -1.731
Begroting na wijzigingen -55.072 -56.076 -56.725 -57.294 -56.550

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en bouwrente van de meerjarige jaarschijf.

Vrijval extra middelen eenderde regeling

In verband met prognose 2021 is er een vrijval van extra middelen m.b.t. subsidies eenderde regeling,

Concernbrede opgave Integriteit

Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

Concernbrede opgave Wob

Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT)

Vanaf 2022 wordt het huidige financiële administratiesysteem vervangen. Omdat wordt overgestapt naar een cloudapplicatie, kunnen deze kosten beperkt worden geactiveerd. Dit zorgt voor een (incidentele) dekkingsopgave van € 8,7 mln.
De opgave wordt enerzijds ingevuld door een aantal meevallers/onderbestedingen in 2021. Het restant van ca € 2 mln wordt (voor)gefinancierd door bijdragen vanuit het hele concern. 

Wijk aan Zet

Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.

Rotterdamse Investeringsmotor – Sportaccommodaties intensivering

In 2019 is vanuit het (coalitieakkoord) een bijdrage vanuit het Investeringsfonds Rotterdam geregeld voor aanvullende impuls verduurzaming sportaccommodaties 2019-2022. Met de wethouder is afgestemd om deze middelen in te zetten voor investering in 2 kunstgrasvelden. Vanaf 2021 zullen hiervoor de eerste kapitaallasten in rekening worden gebracht van € 160, hetgeen gedekt wordt vanuit de Rotterdamse Investeringsmotor.

Technische wijzigingen

In het taakveld Sportaccommodaties zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De technische wijzigingen betreffen:

  • overheveling vanuit programma Onderwijs voor de overdracht van twee gymzalen naar het Sportbedrijf (- € 485 structureel)
  • overheveling vanuit programma Maatschappelijke ondersteuning voor de overdracht van het opdrachtgeverschap voor de programmering van Cruijff- en Krajicekcourts naar het Sportbedrijf (vanaf 2022 - € 120 structureel)
  • overdracht van het taakveld sportbeleid vanwege het nieuwe ingerichte Strategieteam Maatschappelijk Vastgoed (- € 474 in 2021, - € 436 in 2022 tot - € 14 in 2025)
  • indexering 2022 en verder. De budgetten zijn vanaf het jaar 2022 geactualiseerd naar het prijspeil 2022. Nadere informatie is opgenomen bij  Grondslagen. (- € 1.066 in 2022 tot - € 1.093 in 2025)
  • de overige technische wijzigingen van geringe omvang.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het college staat voor een hoogwaardige, duurzame en goed toegankelijke infrastructuur aan sportvoorzieningen, zodat dit gezamenlijk voorziet in de vraag aan ruimte voor sport en beweging, evenredig verspreid over de stad.