Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)

In deze paragraaf treft u meer informatie aan over de activiteiten binnen de Regiodeal van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is een samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam, de rijksoverheid, de politie, het Openbaar Ministerie, woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en bedrijven, met het gezamenlijke doel de leefbaarheid van Rotterdam Zuid te verbeteren. Nadat deze in 2011 van start is gegaan, moet Zuid op het gebied van opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 2030 zijn gestegen tot het gemiddelde van Utrecht, Den Haag, Amsterdam en de rest van Rotterdam. Naast maatregelen op het gebied van school, werk en wonen, moet intensieve inzet op veiligheid en cultuur de kwaliteit van leven van Rotterdammers op Zuid verhogen.

Voor de periode 2018 tot en met 2025 is door de rijksoverheid € 130 mln beschikbaar gesteld: de gemeente Rotterdam vult dit aan met nogmaals € 130 mln. Deze cofinanciering is afgesproken in de Regiodeal Rotterdam Zuid. De verantwoording in deze paragraaf is gebaseerd op deze Regiodeal en behandelt daarmee School, Werk, Wonen en Cultuur. In het kader van de Regiodeal worden deze thema’s pijlers genoemd. Omdat de gelden met betrekking tot Veiligheid geen onderdeel van de Regiodeal zijn, worden deze in andere delen van de begroting behandeld.

Onder de kop ‘wat willen we bereiken?’ zijn de doelen per pijler benoemd en gedefinieerd. Deze volgen door een inhoudelijke toelichting op de activiteiten onder ‘wat gaan we doen in 2022?’ en de financiële tabellen en toelichting hierop onder ‘wat kost dat?’.

Regiodeal Rotterdam Zuid

1. Wat willen we bereiken?

In de periode 2018 tot en met 2025 vindt een versnelling plaats op vijf thema’s, waarvoor een integrale aanpak wordt nagestreefd om tot het grootste maatschappelijk effect te komen. De te behalen doelen van deze thema’s zijn:

 • School: het aanpakken van onderwijsachterstanden, het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen en het toerusten van jongeren voor de arbeidsmarkt met name richting Techniek en Zorg. Hiertoe wordt onder meer de verlengde schooltijd in Rotterdam Zuid uitgebreid naar andere wijken buiten de Children’s Zone en investeren we in onderwijshuisvesting van het voortgezet onderwijs.          
 • Werk: het vergroten van de arbeidsparticipatie van bewoners van Rotterdam Zuid, waardoor het aantal mensen dat structureel afhankelijk is van de bijstand wordt verminderd.
 • Wonen: ingrepen in de verouderde woningvoorraad van Rotterdam Zuid moeten ervoor zorgen dat gemengde woonmilieus gerealiseerd worden, zodat woonruimte beschikbaar komt voor sociale stijgers uit Zuid. Bij dit alles is verduurzaming een belangrijk uitgangspunt.
 • Veiligheid: het effectiever signaleren, voorkomen en aanpakken van ondermijnende activiteiten.
 • Cultuur: het verhogen van het voorzieningenniveau en het gebruik ervan, ter bevordering van de cultuurparticipatie, de aantrekkelijkheid van de leefomgeving en van de economische activiteit in Rotterdam Zuid.

 De te behalen resultaten zijn als volgt gedefinieerd:

 • School: de huidige achterstand in onderwijsresultaten (Primair Onderwijs (PO)/Voortgezet Onderwijs (VO) op Zuid ten opzichte van het gemiddelde van de G4 is in 2022 relatief kleiner geworden. Verschil in cito-eindtoets groep 8 t.o.v. G4 wordt verder ingelopen tot de helft van het verschil in 2011, dus 531,9 in 2022 (2015/16: 530,8). Omdat deze toets steeds minder representatief is, zal worden overgegaan op een nieuwe indicator zodra die beschikbaar is.
 • Werk: een absolute daling van het aantal mensen in de bijstand op Zuid (c.q. van 15.200, stand maart 2018 naar 11.200 (streefwaarde eind 2031) en een trendbreuk in de bijstandsontwikkeling op Zuid: van disproportioneel (nu 40%) naar evenredig (31%) in 2031 (tussen waarde 37,4% eind 2022).
 • Wonen: ingrepen in de verouderde woningvoorraad die vooral bestaat uit kleine woningen moeten ervoor zorgen dat gemengde woonmilieus gerealiseerd worden, zodat woonruimte beschikbaar komt voor sociale stijgers uit Zuid en nieuwe bewoners met midden- en hoge inkomens. Bij dit alles is verduurzaming een belangrijk uitgangspunt.
 • Veiligheid: de veiligheid in Rotterdam Zuid is in 2022 verbeterd door het versterken van een integrale aanpak van de problematiek. Belangrijke elementen daarin zijn het creëren van nieuwe/uitbreiden van bestaande (bestuurlijke) mogelijkheden, innovatie van de aanpak in de vorm van concrete pilots en het adresseren/wegnemen van knelpunten die daarbij naar voren komen.
 • Cultuur: verhoging van de cultuurparticipatie en verbetering van het aanbod van culturele voorzieningen op Rotterdam Zuid, o.a. door het toewerken naar een nieuw beeldbepalend cultuur(wetenschappelijk) instituut.

Onder de verschillende beleidsprogramma’s in deze begroting is de realisatie van de verschillende indicatoren opgenomen. Hierin zijn de indicatoren terug te vinden die ook betrekking hebben op het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, met uitzondering van het thema Veiligheid. In de tabel hieronder zijn deze indicatoren overzichtelijk opgenomen.

Effectindicatoren   2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
School                
Een hogere gemiddelde score op de Centrale Eindtoets scholen op Zuid Streefwaarde       531,9 531,9    
  Referentiewaarde              
Werk                
Trendbreuk in bijstandsontwikkeling op Zuid Streefwaarde 38,9% 38,4% 37,9% 37,4%      
  Referentiewaarde 40,3% 40,1% 40,2% 40,2%      
                 

Absolute daling aantal mensen in bijstand op Zuid

Streefwaarde 2.100 2.200 2.200 2.200      
  Referentiewaarde 1.909 1.854 1.060        

Wonen

               
Steigers op Zuid Streefwaarde   750 1.500 2.250 3.000    
  Referentiewaarde   780

1.176

       
Cultuur                
Verhoging cultuurparticipatie en nieuw beeldbepalend instituut PM              
                 

2. Wat gaan we doen in 2022?

2.1 Pijler school

Om gelijke kansen te realiseren en de talenten van de kinderen beter te benutten werken wij in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid met de scholen en vele partners aan tien uur extra schooltijd, de Dagprogrammering. In deze uren bieden de scholen extra activiteiten aan op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotioneel leren, sport en gezondheid, kunst en cultuur, wetenschap en techniek, ICT en media, natuur en milieu, burgerschap en loopbaanoriëntatie.

Alle dertig scholen voor primair onderwijs in de Children’s Zone bieden Dagprogrammering aan en zes basisscholen daarbuiten. Hiermee komt het totaal aantal scholen dat op Zuid Dagprogrammering aanbiedt op zesendertig . Daarnaast breidt Dagprogrammering uit met acht scholen in het voortgezet onderwijs op Rotterdam-Zuid, in de vorm van zes extra uren per week voor één derde van de leerlingen. Hoewel de meeste scholen starten vanaf het schooljaar 2021-2022 waren er twee scholen die al in schooljaar 2020-2021 begonnen met experimenteren. In het voortgezet onderwijs gaat het om een proef van twee jaar, waarvan op basis van evaluatie kan worden besloten over een vervolg.

De uitvoering van de Dagprogrammering wordt gemonitord in drie output-metingen per schooljaar. Het schooljaar 2020-2021 werd zwaar belast door de corona-epidemie, met opnieuw een schoolsluiting en beperkende maatregelen. Voor de schoolsluiting bood een derde van de scholen meer dan tien uur Dagprogrammering en een derde minder dan negen uur. Tijdens de schoolsluiting vanaf eind 2020 heeft de Dagprogrammering grotendeels stilgelegen. Scholen hebben tijdens deze periode in sommige gevallen online Dagprogrammeringsaanbod en buitenactiviteiten op de schoolpleinen aangeboden. Daarnaast werden aanbieders van Dagprogrammering in de coronanoodopvang ingezet. Ook zijn medewerkers van Dagprogrammering ingezet om schoolteams te ontlasten toen de scholen weer open gingen. Alle scholen hebben een beroep gedaan op de tijdelijke coronacoulanceregeling van de gemeente.

 

Huisvesting

In 2018 is het convenant ‘herontwerp voortgezet onderwijs Rotterdam Zuid’ gesloten. In dit kader zijn afspraken gemaakt dat het onderwijs op Zuid over enkele jaren gevarieerder en beter afgestemd op de behoefte van leerlingen en hun ouders. Bovendien kunnen leerlingen makkelijker doorstromen naar verschillende onderwijsniveaus bij hen in de buurt en van het primair naar het voortgezet onderwijs. Er komt meer plek voor meer leerlingen en huisvesting van scholen wordt verbeterd.

De drie grote schoolbesturen BOOR, LMC-VO en CVO en de gemeente Rotterdam hebben samen een plan ontwikkeld waarmee het onderwijsaanbod breder, veelzijdiger en toekomstbestendig wordt. Verder komen er drie clusters van onderwijs:

 • Stadionpark, rond de Kuip, de sportcampus en het nieuwe stadion
 • Hart van Zuid, rond Ahoy en het Motorstraatgebied
 • Kop van Zuid/Katendrecht

In Stadionpark en op de Kop van Zuid worden 3 nieuwe scholen gebouwd, waarvan de opening voorzien is in 2024. Voorbereidingsprocedures hiervoor zijn gaande.

Onderwijs-inhoudelijk werken de scholen aan vernieuwing, bijvoorbeeld door het aanbieden van sport- en lifestyle profiel door één van de vmbo-scholen die gaat verhuizen naar Stadionpark.

In 2020 is het Regioplan Sterk Techniek Onderwijs Rotterdam Zuid goedgekeurd, waardoor de in- en doorstroom in alle vmbo’s met een Techniekprofiel sterk wordt verbeterd in onderlinge samenwerking en met de mbo’s en het bedrijfsleven én de po scholen. In 2020 is een uitbreiding van de Young Business School Rotterdam gerealiseerd, waardoor nu vrijeschoolonderwijs op vmbo basis en kaderniveau aangeboden wordt op Zuid. Het Zuider Gymnasium verhuist in 2022 naar het Poortgebouw van het voormalig Zuiderziekenhuis.

 

Aanpak Beste Leraren

De aanpak ‘leraren’ richt zich op het tegengaan van het lerarentekort en het professionaliseren en binden van onderwijzend personeel. In schooljaar 2019-2020 is gestart met extra investeren in de 30 scholen voor primair en speciaal onderwijs in de Children’s Zone. De scholen hebben subsidie ontvangen voor begeleiding van starters, behoud van leraren, verminderen werkdruk, vergroten van de instroom, opscholen van onderwijsassistenten en het anders organiseren van het onderwijs. Ook wordt er extra geïnvesteerd in professionaliseren van leraren en schoolleiders. Vanaf schooljaar 2020-2021 is de aanpak uitgebreid naar alle scholen voor primair en speciaal onderwijs in het NPRZ gebied. De aanpak leraren is een gezamenlijk inzet van de Rotterdamse schoolbesturen en de gemeente..

 

2.2 Pijler Werk

De coronacrisis heeft nog eens indringend zichtbaar en voelbaar gemaakt dat de ongelijkheid op de arbeidsmarkt de kwetsbare beroepsbevolking van Zuid bovenmatig hard raakt. Het is daarom van groot belang om de uitgangspositie van schoolverlaters, werkzoekenden en werkenden van Rotterdam Zuid structureel te verstreken. Want de economie herstelt zich en het aantal vacatures stijgt weer; daar moeten de bewoners van Zuid van meeprofiteren.

Het in 2019 ingerichte programma Samen voor Zuid wordt daarom in 2022 gecontinueerd. Veel werkzoekenden op Zuid ervaren verschillende problemen bij het vinden van werk. Om deze belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen of beheersbaar te maken, is de caseload van de medewerkers aanzienlijk verlaagd. Zo kunnen de consulent en de werkzoekende samen, met het perspectief op werk, gerichte aandacht besteden aan de aanpak van de belemmeringen. Vanwege de veelheid en complexiteit van de problemen, is het programma gericht op werk én zorg. In de drie gebieden op Zuid wordt de begeleiding vanuit verschillende disciplines vormgegeven. Door de afgewogen inzet van bijvoorbeeld kinderopvang, taal, scholing en jobcoaching, komt werk stap voor stap dichterbij. Hierbij zijn de inzet van schulddienstverlening en zorg via de wijkteams ook mogelijkheden, om de ondersteuning te verstevigen en zo de kans op duurzame uitstroom uit de uitkering naar werk te vergroten. De Leerpraktijkcentra  (in Carnisse, maar ook op locaties in de Beverwaard en IJsselmonde) spelen hierbij een belangrijke rol. Rotterdammers worden daarmee in de gelegenheid gesteld om ín hun wijk leerwerktrajecten te volgen.

Ook op het gebied van de Rotterdamse Leerwerkakkoorden wordt de lijn van de pijler Werk doorgezet. Via deze akkoorden, zowel het koepelakkoord en de deelakkoorden voor Haven, MKB, Energietransitie Gebouwde Omgeving, Facilitaire Dienstverlening en Zorg, zijn afspraken gemaakt tussen onderwijsinstellingen, lokale overheden in de arbeidsmarktregio Rotterdam Rijnmond en werkgevers. Deze zijn gericht op het vergroten van de dynamiek op de arbeidsmarkt, door de aansluiting van school naar werk, van werk naar werk en vanuit een uitkeringssituatie naar werk te verbeteren.

Het onderzoeks- en professionaliseringsprogramma KNAP’RZ, dat de gemeente Rotterdam samen met de Erasmus Universiteit, de Hogeschool Rotterdam en SEOR heeft opgezet wordt in 2022 gecontinueerd.

 

2.3 Pijler Wonen

De laatste herstructureringsprojecten vanuit de regiodeal worden in 2022 in uitvoering gebracht nadat een participatietraject heeft plaatsgevonden. Er worden vele woningen aangekocht in voorbereiding op realisatie van de grondige aanpak (herstructurering, samenvoeging of vernieuwbouw). Dit wordt niet alleen door de gemeente, maar ook door andere partijen gedaan. De eerste vernieuwbouw/samenvoegprojecten zullen worden opgeleverd en de projecten Groningerstraat (verwervingen) en Carnissepoort (sloop) zijn gestart. Tientallen particuliere eigenaren hebben met behulp van een subsidie hun woning samengevoegd of vergroot en eenzelfde aantal nieuwe subsidies zullen verleend worden voor nieuwe samenvoegingen en vergrotingen. Er wordt voor 750 nieuwe woningen een basisaanpak gestart in het kader van Steigers op Zuid. Meerdere buitenruimteprojecten zullen worden opgeleverd, zoals de buitenruimte in aansluiting op het circulaire sloop/nieuwbouwproject Mijnkintbuurt blok 1+2. Tot slot wordt het verworven vastgoed in winkelgebieden verbeterd. De fysieke tak van de aanpak ‘Hand in Hand’ op de Beijerlandselaan/Groene Hilledijk zal zichtbare verandering met zich meebrengen.

 

2.4 Pijler Cultuur

In 2022 worden voor cultuur de ingezette speerpunten culturele programmering, talentontwikkeling en planvorming NCWI (inmiddels cultuurcampus genoemd), voortgezet. Dit betekent dat succesvolle ontwikkelingen en interventies worden uitgebouwd en waar nodig versterkt met aanvullende programmering. Met deze intensivering en aanvullende programmering wordt aangesloten bij een nieuw publiek en bijgedragen aan een hogere cultuurparticipatie van Rotterdammers (op Zuid).

 

Culturele programmering

Sinds 2019 is ingezet op een versterking van de culturele infrastructuur voor Rotterdam Zuid. In 2020-2021 heeft dit geresulteerd in nieuwe ankers zoals het Kunstenpand, House of Urban Arts, en Kunstcentrum Charlois. Het versterken van deze infrastructuur en een aansluitende programmering wordt doorgezet in 2022 en opvolgende jaren. Vanuit nieuwe ankerpunten op Zuid zal intensiever en meer doelgroepgericht geprogrammeerd worden, indien weer mogelijk na opheffen Corona-maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de Programmaraad Zuidplein met een integraal programma voor en met de jeugd op Zuid. Middels diverse grootschalige evenementen, zodra dit weer kan of met aanpassingen op basis van de nieuwe situatie na Corona, wordt meerjarig de schijnwerper op Zuid gericht. Door de aanhoudende maatregelen rondom Corona in 2021 is de beoogde grote culturele manifestatie op Zuid en voor Zuid wederom verplaatst. Deze manifestatie zal plaatsvinden in 2023. De manifestatie dient als een eenmalige impuls voor Zuid en zal aansluiten bij het diverse en grootstedelijke profiel van Zuid.

 

Talentontwikkeling

De impulsregeling 2019-2022 binnen de RegioDeal voor Talentontwikkeling wordt in 2022 duurzaam geïmplementeerd. Randvoorwaarden voor een verdere groei in publiek en programmering bij Theater Zuidplein zijn in 2022 gereed. De Pilot IMPACT wordt geëvalueerd en afgerond. Lessen uit deze pilot worden meegenomen in de herijking van de pijler Talentontwikkeling en vertaald naar nieuw instrumentarium voor het borgen van talent op Rotterdam Zuid. Dit nieuwe instrumentarium biedt kansen aan een groter palet aan aanbieders en talenten op Zuid.  PitcherPerfect010 is opgenomen in het reguliere Cultuurinstrumentarium en zal ook in 2022 weer tweemaal plaatsvinden op Zuid en mogelijkheden bieden aan jonge makers om ideeën tot uitvoering te brengen. In 2022 volgt een analyse over additionele en noodzakelijke impulsen voor een verdere ontwikkeling van Zuid.

 

Planvorming NCWI / Cultuurcampus

Met verschillende partijen (onderwijs en cultuur) binnen en buiten Rotterdam (waaronder het Rijk) is in 2019 en 2020 het idee van een nationaal cultureel wetenschappelijk instituut in Rotterdam uitgewerkt tot de cultuurcampus. Hoger onderwijs, meer cultuur en toerisme op zuid: dat zijn de doelen van de cultuurcampus. Gemeente, Codarts, Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit hebben in juni 2020 een convenant gesloten. De Cultuurcampus wordt met deze partijen ontwikkeld als groeimodel. Locatie is de Maashaven. De start op het Charloisse Hoofd van de huisvesting en culturele programmering is verschoven naar 2023 . Onder de stuurgroep Cultuurcampus (waarin ook NPRZ en Rijk vertegenwoordigd zijn) wordt in 2022 verder gewerkt aan de uitwerking van huisvesting hoger onderwijs en culturele invulling. De in 2021 aangetrokken Cultuurontwikkeling werkt de plannen en het netwerk in 2022 verder uit. De Cultuurcampus is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling die Zuid een stevige impuls zal geven.

3. Wat gaat het kosten in 2022?

Het Rijk stelt in de periode 2018-2025 jaar in totaal € 130 mln uit de Regiodeal-gelden ter beschikking, de gemeente Rotterdam dient tenminste hetzelfde bedrag te cofinancieren. De Regiodeal is gestart als een decentralisatie uitkering (DUK) maar is uiteindelijk gewijzigd in 2019 naar een Specifieke Uitkering (SPUK). Deze wijziging is vastgelegd in de wijzigingsovereenkomst Regiodeal Rotterdam (ondertekend dd. 8 januari 2020) en het Rijk heeft bij besluit (beschikking van 10 december 2019) de specifieke uitkering Regiodeal Rotterdam Zuid toegekend. Deze wijziging leidt er onder andere toe dat er sprake is van een verzwaring van de verantwoordingseisen (via SISA) en dat er op basis van realisatie van bestedingen (en verplichtingen) gerapporteerd moet worden. Dit is nieuw en leidt daarom tot een trendbreuk in de cijfers t.o.v. eerdere rapportages.

In onderstaande tabel is op het niveau van de Regiodeal het totaal van realisatie en begroting opgenomen. Daarna volgt per pijler meer inzicht.

 

[1] De beoogde grote culturele manifestatie op Zuid en voor Zuid voor 2021 wordt verplaats naar 2022 in verband met de programmering van het Songfestival in 2021. Deze manifestatie dient als een eenmalige impuls voor Zuid en zal aansluiten bij het diverse en grootstedelijke profiel van Zuid.

Pijlers Totale rijksbijdrage Realisatie 2020 Cumulatieve realisatie tm 2e herz. 2021 B2021 2e herz Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
School 44

8,2

15,0 6,2 8,6 5,0 9,6 0
Werk 24 3,7 12,9 6,0 6,0 2,9 0,0 0
Wonen 60 6,0 20,4 14,3 15,1 8,9 0,9 0,4
Cultuur 2 0,6 1,4 0,8 0,0 0,1 0,0 0
  130 18,6 49,7 27,3 29,7 16,9 10,5 0,4

3.1 Pijler school

Thema 1: SchoolTotale rijksbijdrageRealisatie 2020Cumulatieve realisatie tm 2e herz 2021B2021 2e herzBegroting 2022Raming 2023Raming 2024Raming 2025
1 Children's Zone 18,1 5,7 10,9 3,9 4,1 0 0 0,0

2 Dagprogrammering buiten Children's Zone

2,2 0,3 0,1 0,4 1,0 0,6 0 0,0
3 Herstructurering VO (betreft DUK) 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 9,6 0,0
4 Leraren 6,8 1,9 3,5 0,8 2,0 0 0 0,0
5 Cultuurcampus 2,5 0,3 0,5 0,7 1,0 0 0 0,0
6 Dagprogrammering VO 0,4     0,4 0,4      
  44,0 8,2 15 6,2 8,6 5,0 9,6 0

1.     Children’s Zone

De Children’s Zone is gericht op betere leerprestaties van kinderen. De school is hierbij het aangrijpingspunt. Het verbeteren van de leerprestaties begint met het geven van extra lessen en betere lessen, afstemming met ouders als partners in de opvoeding, en met andere organisaties in de wijk om een zinvolle dagbesteding voor deze kinderen tot stand te brengen.

 

2.    Dagprogrammering buiten Children’s Zone

Er zijn inmiddels ook scholen buiten de Children’s Zone die starten met Dagprogrammering. In schooljaar 2021/2022 starten vier basisscholen buiten de Children’s Zone met Dagprogrammering en acht scholen voor voortgezet onderwijs.

 

3.     Herstructurering VO

In 2018 is het convenant ‘herontwerp voortgezet onderwijs Rotterdam Zuid’ gesloten. Naast de dekking van de regiodeal is ook de cofinanciering (door gemeente) geregeld. De middelen worden pas aan het einde van de Regiodeal looptijd gerealiseerd bij oplevering van de nieuwe objecten.

 

4. Leraren

Vanuit de aanpak Beste Leraren is in 2019/2020 gestart om extra te investeren in de dertig scholen van Children’s Zone van het primair en speciaal onderwijs. In schooljaar 2021/2022 wordt deze lijn voortgezet, waarbij ook de andere primair onderwijsscholen binnen NPRZ hier gebruik van kunnen maken.

 

5.   Cultuurcampus

Uit de onderzoeksfase is naar voren gekomen dat de onderwijscomponent een belangrijk fundament vormt voor een NCWI. De planvormingskosten van de volgende fase (2020, 2021 en 2022), welke bestaan uit een start maken vanuit een locatie, het uitwerken van het convenant, verdere planvorming en placemaking zullen tlv de pijler onderwijs worden gebracht.

3.2 Pijler werk

Thema 2: werkTotale RijksbijdrageRealisatie 2020Cumulatieve realisatie tm 2e herz. 2021B2021 2e hrzBegroting 2022Raming 2023Raming 2024Raming 2025
1 Inzet op de vraagkant: matching op werk 4,0 0,4 2,9 1,0 1,0 1,0    
2 Aanpak Versterking Aanbodkant: tegenprestatie 8,0 2,0 5,0 2,0 2,0      
3 Aanpak versterking Aanbodkant: prematching en tegenprestatie 6,0 0,9 3,3 1,2 0,8 0,8    
4 Leerwerkakkoord 4,0 0,2 1,5 1,8 2,1 1,0    
5 Onderzoek, monitoring, evaluatie, methodiekontwikkeling, professionalisering, communicatie 2,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1    
  24,0 3,7 12,9 6,0 6,0 2,9    

1.Inzet op de vraagkant: Matching op Werk

Betreft de extra inzet van werkconsulenten op kwetsbare doelgroep met multiproblematiek. Ingezette scholingstrajecten ter ondersteuning van deze doelgroep richting arbeid worden ook bekostigd uit dit budget.

 

2.Aanpak versterking Aanbodkant: Tegenprestatie

Het betreft de inzet van activeringscoaches die zich richten op de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt uit NPRZ.

 

3.Aanpak versterking Aanbodkant: prematching en Tegenprestatie

Uit dit budget wordt de extra inzet van inkomensconsulenten t.b.v. NPRZ betaald, waardoor binnen Inkomen een lagere caseload ontstaat in NPRZ, met als gevolg dat er meer ruimte is om intensiever de werkzoekende en werkconsulenten met NPRZ caseload te kunnen adviseren. Daarnaast worden werkconsulenten bekostigd voor de caseload behandeling van werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

 

4.Leerwerkakkoord

Binnen het LeerWerkAkkoord (LWA) worden afspraken gemaakt met onze partners om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Het LWA bestaat uit de pijlers van school naar werk, van werk naar werk en aan het werk.  Er worden afspraken gemaakt met de sectoren Haven, het Midden en Kleinbedrijf, de Zorg, Transport en Logistiek.

Uit dit budget wordt een deel van de algemene programmakosten betaald van het Leerwerkakkoord alsook een deel van de kosten binnen deel-leerwerkakkoorden.

 

5.Onderzoek, monitoring, evaluatie, methodiekontwikkeling, professionalisering en communicatie

Uit dit budget wordt het onderzoeks- en professionaliseringsprogramma KNAP’RZ betaald. In 2019 zijn de contracten met de Erasmus Universiteit, de Hogeschool Rotterdam en SEOR afgesloten die dit onderzoeks- en professionaliseringsprogramma uitvoeren.

3.1 Pijler wonen

Thema 3: wonenTotale RijksbijdrageRealisatie 2020Cumulatieve realisatie tm 2e herz 2021B2021 8mBegroting 2022Raming 2023Raming 2024Raming 2025
1 Grondige aanpak particuliere voorraad 46,7 4,1 18,2 10,9 10,7 6,1 0,4  
2 Woonmilieus: buitenruimte en winkelstraten 12,3 1,9 2,2 2,9 4,4 2,3 0,5 0,4
3 Regionale spreiding 1,0 0,0 0,0 0,5 0 0,5    
  60,0 6,0 20,4 14,3 15,1 8,9 0,9 0,4

1.Grondige aanpak

Binnen de grondige aanpak via sloop-nieuwbouw is er voor het jaar 2022 € 10,7 mln begroot aan bestedingen:

Dit gaat voor het grootste deel naar het project Carnissepoort. Daarmee is de grondige aanpak van 52 woningen nader uitgevoerd. Het uitvoeringsbesluit is 27 juni 2019 door de gemeente genomen. Eind 2020 is de gemeenteraad niet akkoord gegaan met de integrale herstructurering van de Fazanstraat en daarom zal er een gewijzigde aanpak uitgewerkt zijn waarin samenvoeging en woningverbetering een prominente plaats hebben. Voor nieuwe projecten worden voor 2022 bestedingen verwacht van € 7,6 mln. Een groot deel van het bedrag zal naar verwachting besteed worden aan een gewijzigde projecten aanpak in het gebied Fazantraat en omgeving.

Voor de grondige aanpak van de woningen in de bouwblokken rondom de Bonaventurastraat is – na een tender – op 26 juni 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen gemeente Rotterdam en vastgoedontwikkelaar Trotz Vastgoed. Ambitie is dat 51 woningen worden samengevoegd, gerenoveerd en verbeterd tot 33 woningen. De NPRZ bijdrage is maximaal € 2,1 mln waarvan voor 2022 aan vast te stellen subsidie wordt begroot € 0,5 mln.

 

2.Woonmilieus: buitenruimte en winkelstraten

Binnen de meerjarige en integrale aanpak woonmilieus: winkelstraten en buitenruimte is er voor het jaar 2022 € 4,4 mln begroot aan bestedingen.

Op 2 maart 2019 is voor het project Beijerlandselaan – Groene Hilledijk het startbesluit voor het programma “Hand in Hand” bestuurlijk (college BenW) bekrachtigd.

Met een NPRZ budget van € 6 mln voor dit programma kunnen in de periode 2019 -2022 ca. 40 winkelpanden worden aangepakt. Voor 2022 wordt aan bestedingen voor het verwerven en aanpakken van panden begroot op € 1,1 mln. Voor de aanpak van de buitenruimte rondom de nieuwe woningen is de totale rijksbijdrage in kader regiodeal NPRZ € 6,3 mln. Voor 2022 wordt hiervan aan bestedingen begroot € 3,3 mln.

 

3.Regionale spreiding

Binnen de regionale Spreiding werkt de provincie Zuid-Holland aan het borgen van de ontwikkeling van de goedkope voorraad in de regio. Onderdeel hiervan is een financiële incentive in het kader van de opgave in Rotterdam Zuid voor díe regiogemeenten waar extra DAEB-woningen worden gerealiseerd. De financiering van deze stimuleringsmaatregel bestaat naast de provinciale inbreng (€ 4 mln) uit een bijdrage vanuit de regiodeal Rotterdam Zuid van € 1 mln. De regeling is ingegaan per 1 juni 2020. Na een formeel verzoek van de provincie aan Rotterdam zal de gemeente zijn bijdrage van € 1 mln formeel per wethoudersbrief aan de provincie bevestigen en naar verwachting in 2021 de eerste € 0,5 mln (50%) naar de provincie overboeken.

3.1 Pijler cultuur

Thema 4: cultuurTotale rijksbijdrageRealisatie 2020Cumulatieve realisatie tm 2e herz 2021B2021 2e herzBegroting 2022Raming 2023Raming 2024Raming 2025
1 Culturele Programmering 0,9 0,4 0,8 0,4   0,1    
2 Talentontwikkeling 1,0 0,2 0,5 0,4        
3 Planvorming NCWI en onderzoek 0,1 0,1 0,1          
  2,0 0,6 1,4 0,8   0,1    

Vooralsnog is de verwachting dat de middelen 2021 voor culturele programmering en talentontwikkeling volledig worden besteed. Voor 2022 zijn er geen regiodeal middelen meer voor Cultuur beschikbaar. Er is afgesproken dat het succesvolle programma Pitcherperfect toch ook in 2022 wordt voortgezet. Momenteel worden gesprekken met het Rijk gevoerd over een nieuwe regiodeal.

Het beoogde grote culturele “evenement op Zuid” is in verband met uitstel van het Songfestival en corona uitgesteld naar 2023.