Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering).

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren.

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn en het uitvoeren van de Nota Dierenwelzijn.

Dierenwelzijn en plaagdierbeheersing

Met de uitvoering van de nota Dierenwelzijn blijven we de komende jaren inzetten op bewust huisdierbezit, de opvang van zwervend aangetroffen huisdieren, plaagdierbeheersing en een afwegingskader voor overlastgevende dieren. We doen onderzoek naar de aard en omvang van overlast door broedende meeuwen op platte daken. De aanpak van het mediterraan draaigatje in Hillegersberg is voortgezet. De combinatie van verschillende methoden heeft een klein maar gunstig effect gehad op de uitbreiding van de populatie. Het probleem is echter nog niet opgelost. Inzet blijft nodig om te voorkomen dat de overlast verder uitbreidt en om (voor zover mogelijk) de bestaande populatie te bestrijden.

Ontwikkelingen 2022-2025

Nazorg bodemsanering: Landelijk is er de komende jaren extra aandacht voor het verantwoord afbouwen van nazorgverplichtingen.

Plaagdierbeheersing: we verwachten dat de toegenomen inzet op invasieve exoten blijvend zal zijn. Momenteel de mierensoort mediterraan draaigatje maar als gevolg van klimaatverandering is de komst van nieuwe (overlastgevende) exoten niet uitgesloten.

Wat willen we bereiken

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat gaan we daar voor doen

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en BeheerRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves366500509509509509

Bijdragen rijk en medeoverheden 2 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 364 500 509 509 509 509
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves2.0041.9011.9071.9081.9081.908

Apparaatslasten 1.042 1.010 994 994 994 994
Inhuur 6 3 3 3 3 3
Overige apparaatslasten 21 35 38 38 38 38
Personeel 1.015 972 953 954 954 954
Intern resultaat 354 596 610 610 610 610
Intern resultaat 354 596 610 610 610 610
Programmalasten 608 296 304 304 304 304
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 562 282 290 290 290 290
Overige programmalasten 7 13 14 14 14 14
Subsidies en inkomensoverdrachten 40 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.638 -1.401 -1.398 -1.399 -1.399 -1.399
Saldo voor reserveringen -1.638 -1.401 -1.398 -1.399 -1.399 -1.399
Saldo -1.638 -1.401 -1.398 -1.399 -1.399 -1.399

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en BeheerBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -1.435 -1.413 -1.413 -1.413 -1.413
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 34 14 14 14 14
Concernbrede opgave Integriteit Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Concernbrede opgave Wob Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Wijk aan Zet Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 34 14 14 14 14
Begroting na wijzigingen -1.401 -1.398 -1.399 -1.399 -1.399

Toelichting financiële bijstellingen

Concernbrede opgave Integriteit
Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.


Concernbrede opgave Wob
Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.


Wijk aan Zet
Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.

 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse geringe technische wijzigingen geweest.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Dit Rotterdamse taakveld heeft betrekking op de nazorg bodemsanering, plaagdierbeheersing en het dierenwelzijnsbeleid.