Overige baten en lasten - Verzekeringen

Deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer brengt risico’s met zich mee. De gemeente houdt op grond van budgettaire en beleidsmatige overwegingen, een groot deel van deze risico’s in eigen beheer. De risico’s boven dit eigen beheer verzekert de gemeente bij verzekeraars.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Er is geen sprake van noemenswaardige financiële uitschieters tussen de schadedossiers binnen de gehele verzekeringsportefeuille. Het aantal ontvangen aansprakelijkstellingen is vergelijkbaar met dat in voorgaande jaren. Juridische Diensten/ Verzekeringen verwacht gematigde premiestijgingen voor de te verlengen polissen in 2022.

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - VerzekeringRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves4.6734.9254.1174.1174.1184.118

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3.538 3.908 4.117 4.117 4.118 4.118
Overige baten 1.135 1.017 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves5.2166.6885.8805.8815.8815.881

Apparaatslasten 616 693 707 707 707 707
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 3 15 15 15 15 15
Personeel 613 678 692 692 692 692
Intern resultaat -3.524 -4.928 -5.062 -5.084 -5.175 -5.175
Intern resultaat -3.524 -4.928 -5.062 -5.084 -5.175 -5.175
Programmalasten 8.124 10.924 10.236 10.258 10.350 10.350
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 5.833 8.613 10.236 10.258 10.350 10.350
Overige programmalasten 2.291 2.311 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -544 -1.763 -1.764 -1.764 -1.764 -1.764
Saldo voor reserveringen -544 -1.763 -1.764 -1.764 -1.764 -1.764
Saldo -544 -1.763 -1.764 -1.764 -1.764 -1.764

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Overige baten en lasten - VerzekeringBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -1.763 -1.764 -1.764 -1.764 -1.764
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen -1.763 -1.764 -1.764 -1.764 -1.764

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In taakveld Overige baten en lasten – Verzekeringen zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Dit betreft uitsluitend verschuivingen tussen kostencategorieën en zijn saldoneutraal.