Musea - Stadsarchief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen.

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen.

Bevorderen historisch besef in én over de stad.

Het eerste half jaar van 2021 stond in het teken van de uitwerking van de Toekomstvisie 2025. Deze visieontwikkeling heeft het doel te investeren in maatschappelijke meerwaarde, aan te sluiten bij de wensen en behoefte van inwoners van Rotterdam en optimaal te kunnen voorzien in de dienstverlening. Met Archeologie Rotterdam, Monumenten en Erfgoedhistorie en Museum Rotterdam zijn de plannen voor een laagdrempelige plek midden in de stad verder uitgewerkt: een historische vrijplaats waar we gezamenlijk de Rotterdamse burger willen bedienen en informeren over de geschiedenis van de stad. Het transparant en toegankelijk maken van het DNA van de stad. De uitwerking van de Toekomstvisie 2025 vraagt ook om een aanpassing van de interne organisatie van het Stadsarchief. In de tweede helft van 2021 zullen de plannen worden afgerond, zodat we in 2022 aan de slag kunnen.

Met het RHC Noord-Holland en Erfgoed Leiden verkennen we onderwerpen waarop we nauwer kunnen samenwerken. Ook werken we samen met de archieven van Den Haag en Leiden in het kader van de nieuwe aanpak van de provincie Zuid-Holland voor het Interbestuurlijk Toezicht, waarvan het toezicht op het informatiebeheer van de gemeente onderdeel is.

Er wordt gewerkt aan plannen voor de vernieuwing van de publieke ruimtes in het stadsarchief, die na 20 jaar aan de Hofdijk toe zijn aan een upgrade. Een belangrijk doel is om ieder Rotterdams kind ten minste één keer in zijn schoolcarrière in het archief te kunnen ontvangen.

Als gevolg van COVID is het aantal bezoekers aan de studiezaal beperkt gebleven en is de nieuwe publieksservice ‘Digitaliseren op verzoek’ nog niet gelanceerd maar wel al werkzaam. Het stadsarchief is volop betrokken bij het publieksprogramma koloniaal- en slavernijverleden van Rotterdam (160 jaar afschaffing slavernij in 2023) en de ontwikkeling van plannen voor de viering van 150 jaar Nieuwe Waterweg in 2022. In het kader van de toegankelijkheid van de Nederlandse koloniale geschiedenis heeft het rijk toegezegd de digitalisering van het archief van de Rotterdamse Lloyd voor zijn rekening te nemen.

Ontwikkelingen 2022-2025

In 2022 is de viering van 150 jaar Nieuwe Waterweg, een iconisch moment voor de ontwikkeling van Rotterdam tot wereldhavenstad. Geschiedenis gaat niet alleen over het verleden, maar ook over het heden en de toekomst. Hoe kunnen we met het lef en de durf van toen huidige problemen op het gebied van watermanagement en energietransitie aanpakken. 2023 wordt het jaar van de herdenking van de afschaffing van de slavernij, van belang voor het hedendaagse discours over identiteit, discriminatie en racisme. Deze thema’s passen naadloos in de Toekomstvisie 2025 van het stadsarchief: Investeren in maatschappelijke meerwaarde.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Bezoek studiezaal* Streefwaarde 8.000 8.000 8.000 7.500 7.000 7.000
Realisatie 6.830 7.640 2.396 1.967    
Bezoek website Streefwaarde 715.000 750.000 785.000 825.000 865.000 905.000
Realisatie 699.369 599.722 175.075 77.227**    
Bezoek rotterdam.nl Streefwaarde 15.000 15.750 16.500 17.300 18.000 18.750
Realisatie 15.460 19.872 7.968 8.440    
Bezoek wiewaswie.nl Streefwaarde 168.000 176.000 185.000 194.000 203.000 213.000
Realisatie 171.605 179.486 321.873 368.590    
Bezoek archieven.nl Streefwaarde 196.000 205.000 215.000 225.000 236.000 247.000
Realisatie 176.292 162.464 41.850 33.275    

* Bezoek studiezaal zal afnemen naarmate er meer digitaal zal worden aangeboden.

Het aantal fysieke bezoekers is gedaald door de sluiting van de studiezaal van het Stadsarchief vanaf half maart tot 3 juni 2020 en de beperking van het aantal bezoekers daarna.

** De bezoekcijfers van onze website wijken af van hetgeen eerder is gecommuniceerd. Oorzaak daarvan is dat het filter in het webstatistiekenprogramma dat alleen website bezoeken ook bezoekers aan andere sites meenam. Het filter is inmiddels anders ingesteld zodat alleen bezoekers van onze website worden gepresenteerd. Logischerwijze heeft de filteraanpassing  ook van invloed op de eerder gepresenteerde cijfers.

 

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Aantal ontsloten objecten en meters Streefwaarde 3.000 + 250m 3.000 + 250m

3.000 + 250m

3.000 + 250m

3.000 + 250m

3.000 + 250m

Realisatie 15.000 + 744m 1.000+nb 0*** 13.000 objecten  en 196 meter    
Toegankelijkheid overheidsarchieven Streefwaarde 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Realisatie 97% 95% 95%*** 94%    
Toegankelijkheid particuliere archieven/collecties Streefwaarde 50% 55% 60% 65% 65% 65%
Realisatie 50% 48% 48%*** nnb    
Digitalisering archieven en collecties (meters)* Streefwaarde 25m 25m        
Realisatie 50m 75m 0**** nnb    
Digitalisering archieven en collecties (aantal digitale opnames)* Streefwaarde     25.000 25.000 25.000 25.000
Realisatie     400.000

422.000**** scans (extern), 200.000 scans 
(intern)

   
Bezoekerswaardering** Streefwaarde   7,8   8,0   8,0
Realisatie   7,3   nnb    

* De digitalisering van archieven en collecties laat zich zuiverder uitdrukken in aantal digitale opnamen dan in meters.

** De bezoekerswaardering wordt tweejaarlijks gemeten. De bezoekers waardeerden het Stadsarchief in 2019 met een 7,3.
***In de eerste 3 maanden van dit jaar is alle tijd uitgegaan naar de conversie van het collectiebeheersysteem, Vanaf maart kan niet op locatie gewerkt worden en zijn geen archieven of collecties ontsloten
****Geen wezenlijke aanvullingen ivm sluiting SA.
*****Afkomstig van het project digitalisering Woningkaarten

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Musea - StadsarchiefRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves416312318318318318

Bijdragen rijk en medeoverheden 9 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 406 312 318 318 318 318
Lasten exclusief reserves5.5227.5705.6715.2915.2925.236

Apparaatslasten 4.560 4.616 4.824 4.500 4.500 4.500
Inhuur 185 248 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 108 173 182 182 182 182
Personeel 4.267 4.196 4.642 4.318 4.318 4.318
Intern resultaat 28 253 -1 -1 -1 -1
Intern resultaat 28 253 -1 -1 -1 -1
Programmalasten 934 2.702 848 792 793 736
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 775 2.600 757 705 707 707
Kapitaallasten 124 102 91 87 86 30
Overige programmalasten 35 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -5.106 -7.258 -5.354 -4.974 -4.974 -4.918
Saldo voor reserveringen -5.106 -7.258 -5.354 -4.974 -4.974 -4.918
Saldo -5.106 -7.258 -5.354 -4.974 -4.974 -4.918

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Musea - StadsarchiefBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -7.293 -5.243 -4.870 -4.871 -4.814
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 35 -111 -103 -104 -104
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 1 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 35 -111 -103 -104 -104
Begroting na wijzigingen -7.258 -5.354 -4.974 -4.974 -4.918

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldoneutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Technische wijzigingen

In het taakveld Musea- Stadsarchief zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn: indexering 2022 e.v. (- € 111 in 2022 tot - € 104 in 2025) en diverse kleine technische wijzigingen: 2021 (€ 35).

Omschrijving taakveld

Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

Deze doelstellingen zijn alle drie gekoppeld aan de programmadoelstelling: Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

Het doel van verwerving van particuliere archieven en collecties is om een representatief beeld te kunnen bieden van de geschiedenis van de stad Rotterdam, nu en in de toekomst. De afgelopen decennia is de samenstelling van de bevolking van Rotterdam sterk veranderd. Dit moet zich ook gaan vertalen in de collectie. Dit doet eveneens recht aan de toenemende aandacht voor diversiteit en de herkomst en geschiedenis van migranten in de stad.