Wet openbaarheid bestuur

De Wet openbaarheid bestuur (Wob) regelt het recht op overheidsinformatie. Iedereen kan een verzoek indienen om informatie die bij de gemeente berust. De gemeente krijgt jaarlijks tussen de 200 en 300 Wob-verzoeken. Die gaan over diverse onderwerpen en zijn verschillend van aard en omvang. Afgehandelde Wob-verzoeken publiceert de gemeente op de website.

Het college informeert via de P&C-cyclus de gemeenteraad over de ontvangen Wob-verzoeken en de afhandeltermijn. Deze manier van informatie vloeit voort uit een op 8 april 2021 aangenomen motie.

 

Afhandeling Wob-verzoeken

De wettelijke afhandeltermijn van een Wob-verzoek bedraagt acht weken: vier weken, met eenmalige verlenging met nogmaals vier weken.

Van januari tot en mei 2021 kreeg de gemeente Rotterdam 142 Wob-verzoeken. Voor 53% van deze verzoeken duurde de afhandeling langer dan de wettelijke termijn van acht weken. Daarmee is de niet-tijdige afhandeling van Wob-verzoeken te hoog. Op dit moment werkt het college aan een verbeterplan om sneller aan Wob-verzoeken te voldoen. Hierom is gevraagd in een aantal moties in 2021. In de volgende P&C-cyclus rapporteert het college nader hierover, inclusief over het werken met doelstellingen.