Doel: Fijn leven en verblijven in de delta

Wat willen we bereiken?

 • Het realiseren van groene en blauwe verbindingen en het verlevendigen van de rivieroevers. In een steeds drukkere stad is een prettige buitenruimte belangrijk. Daarom richten we ons op:
  • betere routes langs de rivieren;
  • verlevendiging van de oevers door er functies aan toe te voegen;
  • verbetering en vergroening van verbindingen tussen wijken en door wijken heen, zodat er aantrekkelijke routes ontstaan voor beweging, ontmoeting en recreatie.
 • Deze collegeperiode ligt de focus op vier groenblauwe verbindingen: Steilrand, Heemraadssingel – Van Aerssenlaan, Rotterdamse Rotte, Rondje bruggen Nieuwe Maas.
 • Ruim baan voor fietsers en voetgangers. In de hele stad, in het bijzonder in de binnenstad en bij ov-knooppunten, komt er meer ruimte voor voetgangers, fietsers en het ov. Dit zorgt voor een veiliger gevoel en ruimte voor ondernemers, bijvoorbeeld in de horeca. Daarnaast zorgt dit voor mogelijkheden de stad te verdichten terwijl de gezondheid verbetert en de wijken prettig blijven. Waar nodig en mogelijk de invoering van de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur als norm.  De ruimte die vrijkomt bij de mobiliteitstransitie kunnen we gebruiken voor kwaliteitsverbetering en vergroening. Dit draagt bij aan biodiversiteit en klimaatadaptatie.
 • Het groener en meer klimaatadaptief maken van parken, straten, plein en boulevards. Om fijn te kunnen leven, maakt de gemeente de stad meer biodivers en groener. Dat staat in de Uitvoeringsagenda Biodiversiteit die wordt opgenomen in de Groenagenda. In ‘stenige’ stadswijken verbetert en vergroent de gemeente de openbare ruimte. Verder zorgt zij voor:
  • betere pleinen door meer groen en groeiruimte voor bomen;
  • betere wateropvang;
  • nieuwe groene locaties in de wijken.
   Dit zorgt voor koelere buitenruimte in de zomer, een gezondere leefomgeving en minder kans op wateroverlast bij hevige regenbuien.
 • Verbetering van de (milieu)kwaliteit van de leefomgeving. De overheid heeft de plicht om de milieukwaliteit op orde te brengen of te houden. Rotterdam doet dit door:

  o             geluidsoverlast, luchtvervuiling en bodemverontreiniging terug te dringen; en

  o             de kans te beperken op en het effect van milieu-incidenten bij het werken met en vervoeren van gevaarlijke stoffen.

  Zo ontstaat een gezonde en aangename leefomgeving, voor bestaande en toekomstige bewoners. De opgave is het vinden van de juiste balans tussen rust en reuring.

  Aan de ene kant ziet de gemeente het belang van economische groei van de regio en aan de andere kant het goed functioneren van de haven. Daarnaast wil zij ook dat de gezondheid van omwonenden voldoende wordt beschermd en verbeterd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Groene en blauwe verbindingen

 • Nieuwe Maas versterken als centraal park met focus op het gebied tussen de stadsbruggen (Rondje Bruggen). We verkennen de mogelijkheden voor meer levendige functies, zoals horeca en recreatief gebruik van plekken langs de rivier.
 • Het Rotterdamse deel van Landschapspark De Rotte versterken, van de dam tot de Zevenhuizerplas. We richten ons daarbij vooral op het recreatieve gebruik op en aan de Rotte. Via het recreatieschap Rottemeren draagt de gemeente bij aan de ontwikkeling van het Landschapspark ten noorden van Rotterdam.
 • Groene verbindingen versterken, bijvoorbeeld langs singels en dijken. We voeren 4 nieuwe groenblauwe verbindingen uit, zoals de Steilrand en Heemraadssingel-Van Aerssenlaan. Dat is goed voor recreatie, biodiversiteit en biedt bescherming tegen wateroverlast. Hierover staat meer informatie in het begrotingsprogramma Beheer van de stad.
 • De 3 stadsprojecten Nelson Mandelapark, Rijnhavenpark en getijdenpark Feijenoord verder ontwikkelen. Deze projecten dragen bij aan levendige rivieroevers.

Ruim baan voor fietsers en voetgangers

 • Stimulering van actieve mobiliteit voor alle doelgroepen door het aanleggen van fiets- en wandelpaden. Extra aandacht voor scholen en ov-knooppunten.
 • Verkeerscirculatieplan voor de hele stad en uitvoeringsstrategie voor een autoluwer binnenstad en het Oude Westen, Nieuwe Westen, Middelland en Oude Noorden.
 • Jaarlijks de aanpak van de tien meest verkeersonveilige plekken. Opsporing van asociaal rijgedrag en aanpakken van de daders.
 • Voorbereiding op de snelheidsnorm van maximaal 30 km per uur in de stad.

Groenagenda: Groener en klimaatadaptief

 • Vergroenen door 20 hectare extra groen aan te leggen. Waar mogelijk koppelen we de werkzaamheden hiervoor aan:
  • rioolvervanging en andere opgaven in de ondergrond;
  • de herinrichting van de openbare ruimte (begrotingsprogramma Beheer van de stad).
 • Meer en meer divers groen aanleggen om de groenstructuur van Rotterdam te versterken. Uitgangspunten: aanpassing aan klimaatverandering en meer biodiversiteit. Zo dragen we bij aan verkoeling en gaan we overlast bij neerslag en droogte tegen.
 • Groenblauwe schoolpleinen realiseren.
 • Stadsprojecten voorbereiden en realiseren: Hofbogen, Hofplein, Westblaak, Schouwburgplein en Alexanderplein.
 • Het ontwikkelkader Oostflank verder uitbouwen. Dit ontwikkelkader zet in op het versterken van het groene raamwerk, waarbij kwaliteit en verbindingen in de stad en met het ommeland verbeteren. Concreet op te lossen grote schakels: Rivieroeverpark, Bos-as Prinsenlaan.

Verbetering van de leefomgeving

 • Per gebied bekijken wat nodig is om geluidsoverlast te verminderen en te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door betere isolatie, stil asfalt of een slimme inrichting van het gebied (waarbij bijvoorbeeld kantoren dienen als geluidsschild voor woningen).
 • Maatregelen nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren, onder andere door de uitstoot van het wegverkeer, de scheepvaart en de industrie terug te dringen. Deze maatregelen hangen sterk samen met verduurzaming van mobiliteit, vergroening, klimaatbeleid en de energietransitie. Meer informatie daarover staat in het begrotingsprogramma Energietransitie.
 • Risico’s beperken bij het vervoer van gevaarlijke stoffen en binnen bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan de veiligheid van nieuwe, zich snel ontwikkelende technologieën.
 • De bodemkwaliteit in de bestaande stad verbeteren waar dat mogelijk is. Daarbij vinden we het belangrijk om loodverontreiniging in de bodem en verontreinigingen in het havengebied aan te pakken.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2022

Begroting

2023

Realisatie

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Raming

2027

Collegetarget: In deze collegeperiode wordt 20 ha groen erbij gerealiseerd of wordt de planvorming afgerond en start de uitvoering ervan uiterlijk in 2026

  5 nog niet beschikbaar 10 15 20  

Collegetarget: We verbeteren de verkeersveiligheid in Rotterdam door effectieve maatregelen te treffen op de dertig meest verkeersonveilige locaties in de stad.

10 10

t/m april:

van 2 blackspots is de sanering momenteel in uitvoering, de resterende 8 volgen later dit jaar

10 10