Wat willen we bereiken?

Het college realiseert voldoende kwalitatief goede onderwijshuisvesting en zorgt voor een evenwichtige spreiding van de onderwijshuisvesting over de stad

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Investeren in voldoende kwalitatief goede onderwijshuisvesting. Dit gebeurt aan de hand van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2023. Via het IHP renoveren en vernieuwen we schoolgebouwen. De verwachting is in 2023 17 projecten – scholen en gymzalen - op te leveren.
  • Oplevering in 2023 van het Integraal Huisvestingsplan 2024-2027. Hierin staat hoe de gemeente de komende jaren onderwijsgebouwen renoveert of vernieuwt. Randvoorwaarden hiervoor zijn schoolgebouwen en gymzalen met een gezond leefklimaat, en met schone, groene schoolpleinen.
  • Uitvoering van de afspraken uit het convenant 'Voortgezet onderwijs Rotterdam Zuid'. In 2023 start de permanente uitbreiding van Laurens Lyceum, Montessori Lyceum en Rudolf Steiner College.
  • Om het vestigingsklimaat voor internationale kenniswerkers te verbeteren onderzoeken we samen met onze partners de mogelijkheden voor een Internationale Campus Onderwijs en Sport.

Hoe meten we dat?

De realisatie meten we aan de hand van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Via de voortgangsrapportage IHP wordt u jaarlijks geïnformeerd over de geboekte voortgang. Onder het blokje Projecten bij de programma staat hierover ook een korte toelichting.