Voortgang 2023

Het jaar 2022 kende vele economische onzekerheden voor ondernemers. Mondiale ontwikkelingen hebben invloed op de Rotterdamse economie.  In 2022 was er in de regio Rijnmond nog een stevig herstel, van 4,4 %. Voor 2023 verwachten economen een matige groei van 0,5% (NEO, 2023). Het herstel na corona is duidelijk ingezet. Dit betekent echter niet dat alle ondernemers zonder zorgen zijn. Een deel van de ondernemers, zoals uit de horeca, kampt nog met een grote schuldenlast uit het ‘coronatijdperk’ en hebben te maken met hoge energielasten. In het eerste halfjaar van 2023 zijn deze energielasten wel weer flink gedaald.
De gemeente volgt de ontwikkelingen nauwgezet en speelt daar zo goed mogelijk op in. Zo krijgen via het project Klus & coach kleine ondernemers hulp met energiebesparing, het laten maken van een energiescan en krijgen ze een coachgesprek. Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat ondernemers deze hulp goed hebben ontvangen. Het voornemen is om het project in 2024 en 2025 voort te zetten en daarmee zo’n 1.000 ondernemers te helpen. Hiervoor staat nu een aanbestedingsprocedure uit.

De belangrijkste gebeurtenissen in het eerste half jaar van 2023 zijn:

  • Eind maart stelde het college het mkb-actieprogramma vast. De ambitie is om de komende jaren 10.000 ondernemers te steunen bij bedrijfsvraagstukken. Dit actieprogramma zet zich in op optimale gemeentelijke dienstverlening en toekomstbestendig ondernemerschap. Bij het opstellen van het actieprogramma zijn veel ondernemers betrokken. Ook de uitvoering gebeurt samen met ondernemers en andere partners
  • De subsidieregeling ‘Activiteiten winkelgebieden en bedrijventerreinen Rotterdam’ is samen met ondernemers- en eigenarencollectieven vernieuwd en vastgesteld voor 2023-2025. De subsidie is nu flexibeler inzetbaar en toegankelijker gemaakt voor collectieven met een lager budget. Dit gebeurde dankzij het succes van de eenmalige ‘Subsidieregeling Vergroten aantrekkelijkheid winkelgebieden Rotterdam 2022’
  • Wijk aan Zet: begin 2023 zijn de wijkakkoorden opgesteld. Ongeveer 40 acties vallen onder economische ontwikkeling. Een aantal is al in uitvoering. Er is geen extra geld gevraagd voor de acties die al akkoord zijn. Het gaat vooral over extra inzet en samenwerking met de ondernemers en wijkraden in de gebieden. Deze samenwerking is intensief en goed
  • Op 23 februari stelde de gemeenteraad het nieuwe Uitvoeringsplan Horeca vast. Ondernemers hebben nu de mogelijkheid om op vrijdag en zaterdag een uur langer open te zijn en hun terras uit te breiden. Ook worden meer ‘verlaatjes’ (incidenteel langer open) en geluidjes toegestaan en stelt de gemeente gratis terrasvlonders beschikbaar
  • In mei vond in Rotterdam de World Hydrogen Summit plaats. Leiders uit de overheids- en particuliere sector ontmoetten elkaar om te discussiëren, samen te werken en zaken te doen, en daarmee de waterstofindustrie vooruit te helpen. Tijdens deze conferentie werd H2Makers gelanceerd, het regionale kenniscentrum voor de waterstofmaakindustrie. Dit gebeurde op initiatief van de gemeente Rotterdam, InnovationQuarter, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Provincie Zuid-Holland
  • Het Fonds Vitale Kerngebieden heeft een eerste aankoop gedaan op de Schiedamseweg Beneden. Het gaat om de aankoop van een overlastgevende horeca-onderneming die is beëindigd. Doel van de aankoop is om hier na renovatie een leer-werkbedrijf te vestigen
  • Vanuit de subsidieregeling bedrijfsruimte maakindustrie is de eerste subsidieaanvraag toegekend. De gemeente levert een bijdrage van € 200.000 aan verbetering van de omgeving en intensiever ruimtegebruik in de Spaanse Polder en aan de doorgroei van een mkb-maakbedrijf. Deze subsidie maakt een private investering van meer dan € 1 mln in de Spaanse Polder mogelijk
  • Er is ruim € 60 mln beschikbaar uit het Just Transition Fund (JTF)-programma voor de regio Groot-Rijnmond. In januari is de eerste 41 miljoen opengesteld. Dit bedrag wordt voor de zomer bestemd voor projecten voor verduurzaming van de haven.

 

Collegetarget bedrijfsruimte: De doelstelling voor deze collegeperiode is voldoende bedrijfsruimte door te zorgen dat de omvang m² bedrijfsruimte gelijk blijft aan het huidige niveau.

Realisatie 2022: nulmeting 4.269.525 m²

Mijlpaal 2023: 4.269.525 m²

Realisatie 1 januari 2023: 4.287.397 m²

Het meten van het collegetarget is jaarlijks op 1 januari. De voorraad is sinds de nulmeting 2022 met ca 18.000 m2 toegenomen. Dit is een voorzichtige groei ten opzichte van structurele daling in de vorige collegeperiode. Echter, we verwachten op basis van een aantal grote gebiedsontwikkelingen nog een forse afname in de komende jaren. Dit omdat op enkele binnenstedelijke bedrijventerreinen woningbouw gepland staat met geringe vervanging ter plekke of compensatiemogelijkheden elders in de stad.

In het -nog in de maak zijnde- actieplan bedrijfsruimte worden acties en instrumenten benoemd om te sturen op de (toekomstige) hoeveelheid bedrijfsruimte en de juiste ruimtelijke invulling daarvan. 

 

Aanpak 25 winkelstraten

Aanpak van 25 winkelstraten om deze te transformeren naar aantrekkelijker ontmoetings- /verblijfsgebied  in deze collegeperiode

De basis van deze meting en monitoring is het programma vitale kerngebieden op basis van de gebiedsgerichte aanpakken. 

Tussenstand april 2023:De aanpak is sinds 2022 gestart in 13 winkelgebieden.   Als start hanteren we in de regel een afspraak tussen collectieve ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente om een gezamenlijk document op te stellen. In zo'n document wordt de ambitie en een strategie voor de straat omschreven. In 7 gebieden bezig met het opstarten van een programma, dat gebeurt d.m.v. voorgesprekken met allerlei vertegenwoordigers en belanghebbers in het gebied. De gemeente zet hiervoor kwartiermakers en bedrijfscontactfunctionarissen in.  

Financiële bijstellingen Economische ontwikkeling  (x 1.000)   € 2.720 
Vrijval reserves kleiner dan € 1 mln  € 2.440
Technische wijzigingen, gemeentefondsmutaties, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen € 316

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen.

Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.