Doel: Het zorgen voor een toekomstbestendige gemeentelijke vastgoedportefeuille

Wat willen we bereiken?

  • Doelmatige inzet voor realisatie maatschappelijke doelstellingen: prioriteit ligt bij inzet voor onderwijs, cultuur, sport en recreatie, zorg, welzijn, parkeren en concernhuisvesting. Bij deze inzet spelen aspecten als duurzaamheid een belangrijke rol.  De beleidsprogramma's bepalen wat er moet gebeuren en zorgen voor de benodigde financiële middelen.  

  • Afstoten vastgoed: als er met het oog op korte en lange termijn ontwikkelingen in de stad een object na onderzoek niet meer bijdraagt aan de ondersteuning van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen, verkoopt de gemeente in beginsel dit object conform de Kadernota Vastgoed. Dit tenzij het betreffende vastgoedobject als strategisch bezit wordt aangemerkt. Dan wordt een dergelijk object onderdeel van de strategische portefeuille. Tot aan het verkoopmoment wordt gezocht naar mogelijkheden om de objecten zo goed mogelijk te verhuren. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt er leegstandsbeheer geplaatst in de panden.  De af te stoten portefeuille bestaat uit objecten, die de gemeente voor haar kerntaken niet meer nodig heeft.

  • Bevorderen  van urgente transities in de stad: energietransitie, groei en ontwikkeling van de stad. Daar waar nog mogelijk stelt de gemeente daken van haar panden ter beschikking voor het plaatsen van zonnepanelen en worden de mogelijkheden voor groene daken en wateropvang bezien.  Via de Integrale Huisvesting Plannen (IHP's)  wordt zorggedragen voor vervanging van maatschappelijke panden aan het einde van hun levensduur.   
  • Verduurzaming van de portefeuille: er wordt gestuurd op verduurzaming van gemeentelijke bezittingen om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en met vergroening en waterberging aan de leefbaarheid in vitale wijken. Met deze aanpak wordt de toekomstbestendigheid van de gemeentelijke objecten geborgd. Onder verduurzaming valt in dit verband niet alleen energiezuinig of neutraal, maar ook circulair qua materiaal gebruik en aangepast aan klimaatveranderingen.   

Wat gaan we daarvoor doen?

 

  • Monitoren van de behoefte: voor het maatschappelijk vastgoed monitort de gemeente de behoefte aan voorzieningen en wordt bezien of er overal in de stad in die behoefte wordt voorzien. Wij voeren hier als gemeente regie op, zodat het voorzieningenniveau op peil is. Het cluster MO als beleidsbepaler en financier heeft hier de leiding.
  • Onderhoud: Het goed uitvoeren van het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed en het verduurzamen van de vastgoedportefeuille. Er wordt ernaar gestreefd om over vier jaar de totale portefeuille van een Duurzame MJOP te hebben voorzien. Op basis van de resultaten van de uitgevoerde pilot wordt de verdere invulling vormgegeven.
  • Bijdragen aan de CO2-ambities: de bijdrage van de concernhuisvestigingsplannen aan de CO2 ambities van de gemeente, wordt met behulp van de CO2 prestatieladder bijgehouden. Omdat de gemeente van veel huurders geen inzicht heeft in het daadwerkelijke energieverbruik, worden voor de energieprestaties van de gebouwen de energielabels bijgehouden. Bij op te leveren nieuwbouw en grote renovaties wordt de BREEAM- (Building Researche Establishement Environmental assessment Method) of GPR-score geregistreerd. De CO2 prestatieladdder staat al online op Energie - Duurzaam 010.
  • Verkoop van objecten: De verwachting is dat conform planning in 2024 de laatste van de  nu nog 133 objecten zijn verkocht.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Realisatie

2022

Begroting

2023

Realisatie

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Raming

2027

Aantal te verkopen objecten

  107 60 6 72 1    

Resultaat verkoop objecten (opbrengst minus boekwaarde)

  € 24,3 mln € 29,3 mln € 3,5 mln € 22 mln € 16,3 mln    

Toelichting indicatoren

Projecten

Om een toekomstbestendige vastgoedportefeuille te hebben is het nodig projecten uit te voeren. In de voortgangsrapportage van de Integrale Huisvestingsplannen wordt de raad tweemaal per jaar geïnformeerd over de stand van zaken van de projecten

Doelstelling voor de periode 2022-2026 is om 59 projecten die nu in de ontwerp- en uitvoeringsfase op te leveren, met uitzondering van de grote ontwikkelingen, die in het begin van de ontwerpfase zitten, zoals Boijmans Van Beuningen en de Centrale Bibliotheek Rotterdam

In 2022 zijn voor de onderwijsportefeuille 8 gebouwen opgeleverd ter waarde van € 62 mln. De verwachting is dat in 2023 9 schoolgebouwen worden opgeleverd ter waarde van ca. € 67 mln. Om inzicht in de op te starten en opgeleverde projecten voor alle portefeuilles te maken, wordt een monitor ontwikkeld.

 

Verkoopopgave

De planning is dat eind 2024 de laatste van de nu nog 133 objecten zijn verkocht. Per peildatum 1 mei 2023 zijn er 6 objecten verkocht/geleverd.