Overhead

De gemeentelijke primaire processen (opgenomen in de andere taakvelden) worden centraal ondersteund. Dit gebeurt door bestuurlijke besluitvorming, financiën, inkoop, verzekeringen, juridische diensten, communicatie, HR, ICT, facilitair, onderzoek, concernhuisvesting, auditing, control en alle leidinggevenden en de daarbij horende ondersteuning. Het doel is een kwalitatief hoogwaardige en zo efficiënt mogelijke organisatie, die samenwerkt met de uitvoering met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Zo draagt het programma bij aan de collegedoelstellingen.

TAAKVELD 1

Overhead - Activering overhead

Dit taakveld geeft aan wat de dekking op overhead is ten aanzien van geactiveerde uren.

TAAKVELD 2

Overhead - Audits en control

Dit taakveld heeft betrekking op de ondersteuning van het bestuur en management ten aanzien van audits en control.

TAAKVELD 3

Overhead - Clusterondersteuning

Onder dit taakveld is het management en de directe ondersteuning van de beleidsmatige programma's opgenomen.

TAAKVELD 4

Overhead - Concernondersteuning

Dit taakveld gaat om de ondersteuning van de organisatie op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek, business intelligence en concernhuisvesting.

TAAKVELD 5

Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Dit taakveld heeft betrekking op het begeleiden van medewerkers naar ander werk binnen of buiten de gemeente.

TAAKVELD 6

Overige baten en lasten - Verzekeringen

Onder het taakveld verzekeringen zijn de baten en lasten van het afdekken van risico's opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OverheadRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves9.2807.1626.1266.0536.0536.053

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.099 1.276 788 788 788 788
Dividenden 675 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 6.821 5.521 5.338 5.265 5.265 5.265
Overige baten 685 365 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves439.975449.439462.716460.004451.134447.914

Apparaatslasten 333.259 344.026 345.799 345.828 340.708 340.026
Inhuur 32.178 28.367 26.317 26.260 25.340 24.740
Overige apparaatslasten 10.241 7.910 8.042 7.965 8.159 8.159
Personeel 290.841 307.749 311.441 311.603 307.209 307.127
Intern resultaat -4.577 -12.295 -12.349 -11.862 -12.513 -14.607
Intern resultaat -4.577 -12.295 -12.349 -11.862 -12.513 -14.607
Programmalasten 111.293 117.709 129.266 126.038 122.940 122.495
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 87.159 94.567 104.285 92.877 92.509 94.160
Kapitaallasten 18.937 19.346 21.798 29.979 27.249 25.153
Overige programmalasten 3.081 1.673 581 581 581 581
Sociale uitkeringen 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.114 2.122 2.601 2.601 2.601 2.601
Saldo voor vpb en reserveringen -430.695 -442.277 -456.590 -453.951 -445.081 -441.861
Saldo voor reserveringen -430.695 -442.277 -456.590 -453.951 -445.081 -441.861
Reserves12.635-198810800

Onttrekking reserves 5.753 4.951 810 8 0 0
Toevoeging reserves 1.423 5.480 0 0 0 0
Vrijval reserves 8.306 332 0 0 0 0
Saldo -418.060 -442.475 -455.780 -453.943 -445.081 -441.861

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten

De opbrengsten derden hebben onder andere betrekking op detacheringen van personeel bij derden. Daarnaast is er op het gebied van verzekeringen sprake van externe premie-inning van alle verzekeringssoorten en opbrengsten uit de afhandeling van schades.

 

Lasten

De apparaatslasten betreffen voornamelijk inzet van personeel voor ondersteuning van de primaire processen die plaatsvinden binnen de andere programma's. Programmalasten zijn enerzijds inkopen en uitbestede werkzaamheden, zoals huur- en servicekosten, verzekeringspremies, onderhoudskosten, ICT kosten en facilitair gerelateerde kosten. Anderzijds bestaan de lasten uit kapitaallasten, zoals rente en afschrijving.

 

Reserves

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn
Deze bestemmingsreserve is gevormd om de herstelmaatregelen veroorzaakt door Corona op korte termijn te kunnen financieren.

 

Bestemmingsreserve Cloudkosten
Deze reserve wordt gevormd vanwege het niet meer mogen activeren van cloudkosten (BBV). De middelen in de reserve worden verkregen door middel van een klasschuif van de kapitaallasten (exploitatiebudget 2023 en 2024) naar deze reserve voor de dekking van de cloudkosten in 2020 en 2021.

 

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling organisatie
Op basis van het ingerichte beheer van de reserve Doorontwikkeling organisatie worden lasten en baten overgeheveld naar de taakvelden waarop de daadwerkelijke verantwoording plaatsvindt.

 

Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging
De samenleving en het concern Rotterdam digitaliseren in snel tempo. Informatiebeveiliging en privacy worden steeds belangrijker en krijgen daarbij ook steeds meer aandacht. Om te voldoen aan wetgeving en de verwachting van burgers is een bestemmingsreserve gevormd.

 

Meerjarig verloop

De begrote inhuurlasten zijn voor 2020 hoger dan de jaren erna omdat ze meer in lijn zijn gebracht met de huidige verwachtingen. Voor de jaren 2021 en verder is dit nog niet overal gebeurd. Dit is voornamelijk het gevolg van het moeilijk in kunnen schatten van (extra) opdrachten voor de komende jaren. Als deze opdrachten zich voordoen, is dit meestal het gevolg van intensiveringen of aanvullende interne opdrachten.

De stijging van de programmalasten vanaf 2021 wordt grotendeels verklaard door groei van arbeidskosten binnen het Concern wat leidt tot meebeweegmiddelen voor het programma Overhead (ruim € 6 mln). Deze middelen zijn vooralsnog centraal onder programmalasten verwerkt voor latere herverdeling bij de interne budgetronde. Daarnaast zijn in 2021 de initiële kosten verwerkt (€ 4,9 mln) van de uitgewerkte business case 'Anders werken in en met de stad'.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2020
(€)
Mutatie
2020
(%)
Mutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(€)
Overhead-2462%-20.05531%-11.30631%-10.27029%-7.05034%
Overhead - Activering Overhead 472 2% 5.930 31% 5.959 31% 5.664 29% 6.660 34%
Overhead - Audit & Control 44 0% -426 2% -426 2% -426 2% -426 2%
Overhead - Clusterondersteuning -462 1% -4.148 5% -4.206 5% -3.699 4% -3.667 4%
Overhead - Concernondersteuning -352 0% -21.261 6% -12.103 3% -10.549 3% -7.807 2%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 49 2% -150 4% -530 13% -1.259 27% -1.809 39%
Overige baten en lasten - Verzekering 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Overhead - Activering Overhead 472 2% 5.930 31% 5.959 31% 5.664 29% 6.660 34%
Overhead - Audit & Control 44 0% -426 2% -426 2% -426 2% -426 2%
Overhead - Clusterondersteuning -462 1% -4.148 5% -4.206 5% -3.699 4% -3.667 4%
Overhead - Concernondersteuning -352 0% -21.261 6% -12.103 3% -10.549 3% -7.807 2%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 49 2% -150 4% -530 13% -1.259 27% -1.809 39%
Overige baten en lasten - Verzekering 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Omschrijving programma

In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijven wij de inhoudelijke doelstellingen, programma’s en projecten.

Met ingang van de Begroting 2020 is er naast de bestaande taakvelden Concernondersteuning, Clusterondersteuning, Audit & Control, Van Werk Naar Werk en Verzekeringen een nieuw taakveld Activering Overhead opgenomen.

Bij investeringsprojecten wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door kosten voor overhead te activeren ontstaat dekking in de exploitatie en dalen de totale kosten van het programma Overhead. Dit heeft een positief effect op de verplichte BBV indicator Overhead / Totale lasten.