Het cultureel klimaat versterken.

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen.

Pas begin juni hebben de musea hun deuren onder voorwaarden weer mogen heropenen voor het publiek. Voor de musea betekende dit ook in 2021 aanmerkelijk minder bezoekers dan gepland. Zij hebben dan ook een deel van de prestatieafspraken ook in 2021 niet kunnen realiseren. Hoewel de subsidie is gecontinueerd, zullen de musea door o.a. lagere eigen inkomsten aanzienlijke financiële schade leiden. De Rotterdamse musea hebben in 2021 gebruik kunnen maken van de noodsteunregelingen die de gemeente voor de instandhouding van de lokale culturele infrastructuur heeft opengesteld.

 

Ontwikkelingen 2022-2025

Rotterdamse Cultuurvisie
In de Rotterdamse Cultuurvisie; Cultuur ondersteunt de veranderingen in de stad geeft de gemeente de uitgangspunten aan voor het cultuurbeleid op langere termijn. Centraal in het beleid staan inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Rotterdam staat voor een culturele sector waarin voor iedere Rotterdammer zonder onderscheid een plek is, als bezoeker, als personeel of als maker. Nieuw aanbod en nieuwe genres krijgen de ruimte. Intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid zijn kernbegrippen. De thema’s voor het cultuurbeleid voor de langere termijn zijn leidend in de beleidsnota’s, -kaders en -regelingen op het gebied van cultuur in de komende jaren, zoals het beleidskader voor de Bibliotheek, het architectuurbeleid, de popvisie, het Cultuurplan en de regelingen voor projectsubsidies.

 

Cultuurplan 2021-2024
In het Cultuurplan ligt vast welke culturele organisaties in de jaren 2021-2024 kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie van de gemeente. Naast de artistieke betekenis van de aanvragers is hun bijdrage aan de drie beleidsspeerpunten inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit een belangrijk criterium bij de beoordeling van hun plannen voor de periode 2021-2024.

 

Herstel en transitie na de coronacrisis
Begin mei deed de Denktank New Deal Cultuur aanbevelingen aan het gemeentebestuur en de cultuursector om de cultuursector na het einde van de coronapandemie zo snel mogelijk te laten herstarten en een transitie mogelijk te maken naar meer weerbaarheid, wendbaarheid en veerkracht dan voor corona.

De Denktank is een initiatief uit de cultuursector zelf. De gemeente heeft dit initiatief omarmd en ondersteund. Mariëtte Hamer, onder andere voorzitter van de SER, was bereid het voorzitterschap op zich te nemen. In zijn advies doet de Denktank aanbevelingen aan de gemeente voor noodsteun, herstart en transitie van de cultuursector, zodra de coronamaatregelen dat weer toelaten.

Voor de uitvoering van de aanbevelingen (noodsteun, herstart en transitie) zet de gemeente de middelen in die het Rijk beschikbaar stelt voor de instandhouding van de lokale culturele infrastructuur, over 2021 € 12,3 miljoen. Van de € 12,3 miljoen die Rotterdam ontving, is ongeveer € 6,3 miljoen gebruikt voor noodsteun in 2021. Er loopt een nieuwe noodsteunronde van € 4 miljoen tot en met maart 2022 en er zijn activiteiten gestart in het kader van de herstart van de sector. Een programma voor ondersteuning van de sector in haar transitie is in ontwikkeling. De resterende rijksmiddelen worden daarvoor ingezet. 

 

Renovaties
De gemeente is eigenaar van het gebouw van Museum Boijmans van Beuningen en grotendeels eigenaar van de collectie van het museum. In mei 2019 is het museum gesloten en is een begin gemaakt met de renovatie- en verbouwingswerkzaamheden, die zeven jaar gaan duren. In december 2021 is het besluit genomen over de omvang van de renovatie.

 

Stadsmuseale functie
In het kader van het Cultuurplan 2021-2024 heeft de gemeente in 2020 besloten om een nieuwe stadsmuseale functie te ontwikkelen. De activiteiten van Museum Rotterdam zijn daarom momenteel beperkt tot het openstellen van Museum 40-45 en het beheren van de erfgoedcollectie. Het streven is om de nieuwe stadsmuseale functie nog tijdens deze Cultuurplan-periode (2021-2024).In de periode dat de nieuwe huisvesting nog niet klaar is, verzorgt de NSF activiteiten op verschillende plekken in de stad.

 

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Musea - CultuurOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves0033

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 3 3
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves34.57233.67833.014-664

Apparaatslasten 812 778 816 38
Inhuur 33 40 109 70
Overige apparaatslasten 25 24 12 -13
Personeel 754 714 695 -19
Intern resultaat 0 -43 33 76
Intern resultaat 0 -43 33 76
Programmalasten 33.761 32.943 32.165 -778
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 800 1.023 752 -271
Subsidies en inkomensoverdrachten 32.961 31.920 31.413 -507
Saldo voor vpb en reserveringen -34.572 -33.678 -33.011 667
Saldo voor reserveringen -34.572 -33.678 -33.011 667
Reserves02300-230

Onttrekking reserves 0 230 0 -230
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -34.572 -33.448 -33.011 437

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Noodsteun corona   -751   751
2. Renovatie museum Boijmans van Beuningen    -512 -230 282
3. Overige afwijkingen 3 599   -596
Totaal afwijkingen 3 -664 -230 437

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 437 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Noodsteun corona
Van de toegekende middelen voor Noodsteun (corona) aan culturele instellingen vallend onder dit taakveld, blijft een bedrag van € 751 over.

 

2. Renovatie museum Boijmans van Beuningen
Het benodigde bedrag voor de - niet activeerbare - kosten van de renovatie van museum Boijmans van Beuningen viel in 2021 lager uit dan begroot. Daardoor kon ook de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve (€ 230) in 2021 achterwege blijven.

 

3. Overige afwijkingen
Diverse afwijkingen van geringe omvang.

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen en de creatieve industrie behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, film- en mediabeleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.