Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente geeft jaarlijks veel geld uit aan het onderhouden van de diverse kapitaalgoederen. Kapitaalgoederen moeten zo lang mogelijk gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor zij zijn aanschaft of vervaardigd. Het beleid hiervoor staat in de Nota Kapitaalgoederen en de Kadernota Vastgoed (2018). In 2023 wordt de nieuwe Nota onderhoud kapitaalgoederen 2023-2026 vastgesteld. De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen geeft een overzicht van de financiële gevolgen en van de vertaling daarvan in de begroting.

Beleid

Beleidsmatig en financieel kader

De gemeente heeft diverse onderhoudsgevoelige kapitaalgoederen. Het beleid hiervoor is opgenomen in 2 nota’s; de Kadernota Vastgoed (2018) en de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen. De nieuwe nota onderhoud kapitaalgoederen 2023-2026 wordt in 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. De nota geeft een beeld van de technische staat van de kapitaalgoederen in de Rotterdamse buitenruimte en valt financieel voornamelijk onder het Programma 'Beheer van de stad'.

Riolering heeft een eigen financiering en beleidskader. Deze staan weergegeven in het door de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025. Het vastgoed valt financieel onder het programma Bestaande stad. Hier is de Kadernota Vastgoed van kracht.

 

Bestuursopdracht vervangingsinvestering kapitaalgoederen openbare ruimte

Bij het vaststellen van de laatste Nota Onderhoud Kapitaalgoederen is aan Stadsbeheer de bestuursopdracht Vervangingsinvesteringen gegeven om het financiële perspectief voor investeringen voor de langere termijn (50 jaar) inzichtelijk te maken. Deze bestuursopdracht is op 7 juli 2020 vastgesteld. Het college heeft de raad hierover met een collegebrief geïnformeerd. Als vervolg op deze bestuursopdracht wordt een vier jaarlijkse ‘Nota Vervangingsinvesteringen Kapitaalgoederen’ opgesteld voor alle assetgroepen in de openbare ruimte. De eerste nota is eind 2020 gereed ten behoeve van de voorjaarsnota 2021 en ten behoeve van opname van de uitkomsten in de Nota Onderhoud kapitaalgoederen 2023-2026.

Op basis van de berekeningen in de uitwerking van de bestuursopdracht stijgen de kapitaalslasten voor de vervangingsinvesteringen openbare ruimte in de periode 2020-2025 met ca. 3,3 mln euro oplopend per jaar. In de vervolgopdracht voor de Nota Vervangingsinvesteringen zullen deze berekeningen worden aangescherpt voor alle assetgroepen en (nogmaals) gevalideerd om tot een onderbouwde structurele stijging van lasten te komen voor de Voorjaarsnota 2021. Vooruitlopend op de vaststelling van de 1e Nota Vervangingsinvesteringen Kapitaalgoederen in het voorjaar van 2021, zijn vanaf 2020 al extra vervangingsinvesteringen noodzakelijk.

Financiële consequenties

Assetgroep (* €1 mln)Exploitatie      Investeringen     Totaal budget 2023
Wegen 40,6 26,7 67,3
Groen en bomen 37,8 9,7 47,5
Oppervlaktewater 5,5 4,1 9,6
Civiele kunstwerken 25,1 48,3 73,4
Openbare verlichting 6,4 14,5 20,9
Spelen 3,4 5,8 9,2
Beeldende kunst en monumenten 2,0 0,3 2,3
Begraven en cremeren 6,1 1,2 7,3
Parkeervoorzieningen 1,1 0,0 1,1
Containers 1,8 12,4 14,2
Vastgoed 35,4 195,0 230,4
Totaal 165,2 318,0 483,2