BBV Indicatoren

BBV Indicatoren

Voor de vergelijkbaarheid tussen gemeenten wordt door het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) een verplichte set aan indicatoren voorgeschreven. De verplichte indicatoren over de laatste 3 jaar zijn hier opgenomen. Op de website www.waarstaatjegemeente.nl. vindt u een overzicht van de verplichte indicatoren van alle gemeenten, waarbij ook een vergelijking wordt gemaakt met het gemiddelde over heel Nederland.

 BBV-TaakveldDefinitieBronrealisatierealisatierealisatie
    201920202021
0. Bestuur en ondersteuning
1 Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 18,0 18,4 18,5
2 Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 17,9 19,1 20,3
3 Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 1.583 1.673 1.934
4 Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Eigen begroting 13,9 14,1 18,1
5 Overhead % van totale lasten Eigen begroting 11,9 11,2 11,4
1. Veiligheid
6 Verwijzingen Halt Aantal per 1.000 jongeren Bureau Halt 15 11 8
7 Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners CBS 4,2 3,2 3,0
8 Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS 9,3 9,0 8,9
9 Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners CBS 2,9 2,2 1,6
10 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners CBS 8,1 9,0 8,8
3. Economie
11 Functiemenging % LISA 55,4 55,8 56,1
12 Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar LISA 132,1 141,3 153,4
4. Onderwijs
13 Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen DUO 2,1 2,4 2,4
14 Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen DUO 58 40 42
15 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs Ingrado 3,1 2,5 2,7
5. Sport, cultuur en recreatie
16 Niet-sporters % Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)   50,2  
6. Sociaal domein
17 Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar LISA 873,7 888,5 906,5
18 Jongeren met een delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel 2 2  
19 Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel 14 15  
20 Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS 65,0 64,8 65,9
21 Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel 2 3  
22 Personen met een bijstandsuitkering Aantal per 10.000 inwoners CBS 891,5 938,2 1001,8
23 Lopende re-integratievoorzieningen Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar CBS 118,4 144,6  
24 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS     8,8
25 Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar CBS     1,5
26 Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS     0,8
27 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per 10.000 inwoners GMSD 830 850 860
7. Volksgezondheid en Milieu
28 Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner CBS 278 297  
29 Hernieuwbare elektriciteit % RWS 12,0 13,4  
8. Vhrosv
30 Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro CBS 191 220 246
31 Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen Basisregistratie adressen en gebouwen 6,4 6,4 3,4
32 Demografische druk % CBS 58,4 58,1 57,7
33 Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden In Euro’s COELO 668 691 707
34 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden In Euro’s COELO 742 776 793