De gemeente Rotterdam presenteert de Jaarstukken 2019. Met de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2019. Ook onze inwoners krijgen hiermee inzicht in hoe zorgvuldig het gemeentelijk geld vorig jaar is besteed. De leeswijzer bevat informatie over hoe de website is opgebouwd. De jaarstukken zijn aangevuld met een oplegger waarin ingegaan wordt op de beleidsmatig relevante ontwikkelingen, indicatoren en resultaten in 2019.

Onlangs zijn de jaarstukken in de diverse raadscommissies behandeld en heeft het verantwoordingsdebat in de raad plaatsgevonden. Gebleken is dat er in een enkel geval de Jaarstukken aangepast moesten worden. In deze wethoudersbrief kunt u zien welke aanpassingen zijn doorgevoerd.