De gemeente Rotterdam presenteert op deze website de 10-maandsrapportage 2019.

 

Bij de Begroting 2020 en 2e Herziening 2019 zijn de baten en lasten per programma voor de periode 2019 – 2023 vastgesteld. De 10-maandsrapportage bevat enkel een actualisatie van het lopende boekjaar. Begrotingswijzigingen die een meerjarig effect hebben, zijn dan ook uitsluitend verwerkt voor de jaarschijf 2019. De meerjarige verwerking volgt volgend jaar in de Voorjaarsnota 2020.

 

In de financiële hoofdlijnen wordt de 10-maandsrapportage toegelicht.

Via de link kunt u de 10-maandsrapportage in pdf downloaden.

In de leeswijzer wordt de opbouw van de website toegelicht.