Begroting 2021 en Tweede Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Economische promotie - Opbrengsten logiesbelasting Pagina 16

Economische promotie - Opbrengsten logiesbelasting

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep.

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn in verband met Covid-19 hebben een grote impact op de hotelbranche. De bezettingsgraad is aanzienlijk afgenomen en dat betekent dat de opbrengsten voor logiesbelasting een stuk lager worden dan begroot.

Ontwikkelingen 2021-2024

Grote aanpassingen in de gemeentelijke belastingen staan niet op stapel. Uiteraard voeren we aanpassingen in de landelijke wetgeving tijdig door. Rotterdam doet actief mee aan landelijke onderzoek naar de toename van bezwaren via no cure no pay -bureaus. We bereiden ons voor op de ontwikkeling naar één basisregistratie voor objectgegevens. Verder werken we continu aan het verbeteren van de dienstverlening door digitalisering en toegankelijke heldere communicatie, zowel online als fysiek.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Economische promotie - Opbrengsten LogiesbelastingRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves10.0644.08813.21614.24114.24114.241

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Belastingen 10.063 4.088 13.216 14.241 14.241 14.241
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves304330326326326326

Apparaatslasten 302 329 325 325 326 326
Inhuur 17 17 10 10 10 10
Overige apparaatslasten 9 9 11 11 11 11
Personeel 277 303 304 305 305 305
Intern resultaat 1 1 0 0 0 0
Intern resultaat 1 1 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 9.760 3.758 12.891 13.915 13.915 13.915
Saldo voor reserveringen 9.760 3.758 12.891 13.915 13.915 13.915
Saldo 9.760 3.758 12.891 13.915 13.915 13.915

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Economische promotie - Opbrengsten LogiesbelastingBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 8.974 13.436 14.445 14.445 14.445
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 -5.216 -546 -530 -530 -530
Concernbrede lagere overige arbeidskosten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 2 0 0 0 0
Minderopbrengst Logiesbelasting 2021 - 2024 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -750 -750 -750 -750
Uitbreiding formatie door meer invorderingsactiviteiten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -3 -3 -3 -3
Verlaging opbrengst Logiesbelasting 2020 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -5.200 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -18 207 224 223 223
Begroting na wijzigingen 3.758 12.891 13.915 13.915 13.915

Toelichting financiële bijstellingen

Concernbrede lagere overige arbeidskosten 
Vanwege corona wordt er in 2020 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen, reizen en catering.  De begroting is hierop aangepast.

 

Minderopbrengsten logiesbelasting 2021-2024
In de voorjaarsnota 2019 werden de logiesopbrengsten meerjarig verhoogd met € 750. Na nader onderzoek bleken deze meeropbrengsten niet realiseerbaar te zijn. Deze constatering leidt tot een meerjarige neerwaartse bijstelling van logiesopbrengsten met  € 750 vanaf 2021.
 

Uitbreiding formatie door meer invorderingsactiviteiten  
De afgelopen jaren is geconstateerd dat er sprake is van hogere aanmanings – en vervolgingsopbrengsten als gevolg van een verbeterd invorderingsproces. Dit heeft ook geleid tot meer werkvoorraad bij de deurwaarders. Het aantal assistent deurwaarders wordt daarom met 2 fte structureel uitgebreid. De extra lasten zijn verwerkt op de verschillende taakvelden belastingen. Binnen taakveld Economische promotie - Opbrengsten logiesbelasting heeft dit geleid tot een meerjarige bijstelling van  € 3.

 

Verlaging opbrengst Logiesbelasting 2020
De maatregelen die wereldwijd genomen zijn i.v.m. Covid-19 hebben een grote impact op de hotelbranche. Als gevolg hiervan zijn de verwachte minderopbrengsten logiesbelasting voor de periode juli t/m december 2020 momenteel geraamd op € 5,2 mln. Deze bijstelling komt bovenop de bijstelling van de eerste herziening van € 2,7 mln waarmee het totaal op € 7,9 mln komt. 
 

 

Technische wijzigingen
In het taakveld Economische promotie opbrengsten logiesbelasting zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de structurele stijging van de uitvoeringskosten Parkeren door toename van aantal parkeerproducten (- € 10) herverdeling van de claim Basisregistraties (- € 8) en indexering 2021 en verder.

 

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.