De gemeente Rotterdam presenteert op deze website de 10-maandsrapportage 2022.

Bij de Begroting 2023 en Tweede herziening 2022 zijn de baten en lasten per programma voor de periode 2022 – 2026 vastgesteld. De 10-maandsrapportage (10M) bevat enkel een actualisatie van het lopende boekjaar en is hoofdzakelijk gericht op het voorkomen van begrotingsonrechtmatigheden bij de jaarrekening. Begrotingswijzigingen die een meerjarig effect hebben, zijn dan ook uitsluitend verwerkt voor de jaarschijf 2022. De meerjarige verwerking volgt zo nodig volgend jaar bij de eerstvolgende gelegenheid maar uiterlijk bij Begroting 2024.

Per programma zijn de financiële bijstellingen en risico's en aandachtspunten weergegeven. In de financiële hoofdlijnen vindt u een samenvatting en een overzicht van alle bijstellingen. In de leeswijzer wordt de opbouw van de website toegelicht.